Определение №423 от 5.6.2014 по гр. дело №1075/1075 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 423

гр.София, 05.06.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България,
четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на
четвърти юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов
Борис Илиев

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 1075/ 2014 г.
за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл.248 от ГПК.
Пред Върховен касационен съд делото е образувано по жалба на [фирма] (ответник по делото) срещу въззивно решение „на Русенски окръжен съд № 666 от 23.10.2013 г. по гр.д.№ 839/ 2013 г. С определение № 95/ 21.03.2014 г. е прието, че жалбата е недопустима и същата е оставена без разглеждане по същество, като касаторът е осъден да заплати на Д. И. Ф., Г. И. Г., Н. С. И., Е. П. К., Б. П. Л., П. Л. Л. и Я. Л. Х. сумата 1 400 лв разноски по касационното производство.
Определението, с което производството пред касационната инстанция е прекратено, е влязло в сила на 28.05.2014 г., след като в тази част то е потвърдено с определение на Върховният касационен съд, ІІ г.о. по ч.гр.д.№ 2851/ 2014 г. Със същият акт е прието, че в частта, в която се оспорва присъждането на разноски, частната жалба следва да бъде разгледана като молба за изменение определението на състава на ІV-то гражданско отделение относно разноските.
[фирма] поддържа, че адвокатското възнаграждение на ищците за касационното производство е прекомерно и следва да бъде намалено съгласно чл.78 ал.5 ГПК, доколкото надвишава минималния размер на предвиденото в Наредба № 1/ 2004 г. на ВАС адвокатско възнаграждение към момента на подаване на отговора срещу касационната жалба.
Ищците Д. И. Ф., Г. И. Г., Н. С. И., Е. П. К., Б. П. Л., П. Л. Л. и Я. Л. Х., възразяват, че всеки от тях е заплатил възнаграждение по 200 лв, което към момента на изготвяне на отговора е под минималния размер на адвокатското възнаграждение за касационната инстанция съгласно Наредба № 1/ 2004 г. на ВАС.
Съдът намира искането по чл.248 ГПК за допустимо, но неоснователно. Минималният размер на адвокатското възнаграждение за изготвяне на отговор срещу касационна жалба към датата на подаване на отговора срещу касационната жалба (07.02.2014 г.) е 150 лв, съгласно действащата към този момент редакция на чл.9 ал.1 от Наредба № 1/ 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Всеки от ищците е уговорил и заплатил за касационното производство възнаграждение на процесуалния си представител в размер 200 лв. Това означава, че възнаграждението за всеки от ищците е с 50 лв над допустимия минимум, което е адекватно на фактическата и правна сложност на делото. Не са налице предпоставките на чл.78 ал.5 ГПК за намаляването му от съда, поради което искането по чл.248 ГПК следва да бъде отхвърлено.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV-то гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на [фирма] (инкорпорирано в частна жалба вх.№ 3640/ 11.04.2014 г. по описа на ВКС) за изменение на определение № 95/ 21.03.2014 г. на Върховният касационен съд, ІV г.о. по гр.д.№ 1075/ 2014 г. в частта за разноските.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: