Определение №43 от 28.4.2016 по ч.пр. дело №424/424 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 43

гр.София , 28 април 2016 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА
ЛАДА ПАУНОВА

при участието на секретаря
и след становище на прокурора от ВКП П. ДОЛАПЧИЕВ
като изслуша докладваното от съдия ПАУНОВА наказателно частно дело № 424/2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 1 от НПК за промяна на местната подсъдност на нохд № 1770/2016г. по описа на Софийски градски съд.
Постъпило е писмено становище на прокурор от ВКП, според което, са налице условията по чл. 43, т. 1 от НПК за промяна на местната подсъдност.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, след като обсъди материалите по делото, намира следното:
Производството по нохд № 1770/2016г. по описа на СГС, НО, 30 състав, е образувано по внесен от СГП обвинителен акт срещу Т. Д. Т. за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 от НК.
С разпореждане № 2359 от 13.04.2016г. съдията-докладчик е приел, че делото му е подсъдно по правилата на местната подсъдност, но е констатирал, че както подсъдимият, така и всички свидетели по списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт, са с адреси извън територията на гр.С. като са групирани в района на северозападна България. При тези констатации е намерил, че са налице изискванията по чл. 43, т. 1 от НПК, поради което е прекратил съдебното производство по нохд № 1770/2016г. и на основание чл. 43, т. 1 от НПК е поискал промяна на подсъдността.
Настоящият състав на касационната инстанция счита, че по правилата на местната подсъдност компетентен да разгледа делото е СГС. Местната подсъдност не е абсолютна и търпи корекция тогава, когато на изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения, може да се отговори единствено чрез промяна на подсъдността. Това са трите хипотези на чл. 43 от НПК. Определящото условие съобразно чл. 43, т. 1 от НПК е много обвиняеми или свидетели да живеят в района на друг съд, като по този начин се постига процесуална икономия, с оглед своевременно разглеждане на производството при минимални разходи. В настоящия случай следва да се приеме, че е реализирана посочената в законовата хипотеза предпоставка – много обвиняеми или свидетели да живеят в района на друг съд. Това е така, понеже както единственото обвиняемо лице, така и двама от тримата свидетели имат адреси за призоваване и живеят в района на друг съд – този на Окръжен съд Враца. Поради това, че както обвиняемият, така и преобладаващата част от свидетелите живеят в района на посочения окръжен съд, целта на законовата норма – постигане на ефективност, улесняване на администрирането на делото и снижаване на необходимите разходи за разглеждане на наказателното производство и в частност тези, за пътни разноски на свидетелите, може да бъде постигната чрез промяна на местната подсъдност на наказателното производство.
Предвид на изложените съображения за това, че обвиняемият и двама от тримата свидетели по списъка към обвинителния акт живеят в района на друг съд, като и че чрез промяна на местната подсъдност би се постигнала процесуална икономия, с оглед своевременно разглеждане на производството при минимални разходи, настоящият касационен състав намира, че на основание чл. 43, т. 1 от НПК следва да бъде променена местната подсъдност и делото да бъде изпратено за разглеждане и решаване на Окръжен съд – гр.Враца.
По изложените съображения и на основание чл. 43, т. 1 от НПК, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 1770/2016г. по описа на Софийски градски съд за разглеждане от Окръжен съд –гр.Враца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Копие от настоящето определение да се изпрати на СГС за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.