Определение №430 от по гр. дело №106/106 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 430
 
София,  17.06.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 14.05.2009 две хиляди и девета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 106/2009   година
Производството е по член 288 от ГПК.
Постъпила е касационна жалба от М. А. Х. от с. Б. дол,община Т. против решение №329/04.12.2008г. на Сливенски окръжен съд,постановено по гр.д. №680/2008г. по описа на същия съд.
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване,приложено към касационната жалба,касаторът заявява,че съдът се е произнесъл по съществени материалноправни и процесуалноправни въпроси,които са от съществено значение за точното прилагане на закона,както и за развитието на правото,основание за допускане на касационно обжалване съгласно член 280 ал.1 т.3 от ГПК. С аргументите си касаторът поставя въпроси по съществото на спора,като в тази връзка твърди,че при постановяване на обжалваното решение са допуснати нарушения на материалния закон,като същото е неправилно,постановено в противоречие със събраните по делото доказателства и необосновано. Така изложеното от касатора,съставлява касационни оплаквания по смисъла на член 281 т.3 от ГПК,но не и основания за допускане на касационно обжалване,предвидено в член 280 ал.1 т.3 от ГПК,която изисква произнасянето на съда по тези съществени въпроси да е свързано с неяснота на правната норма или правната уредба,което ще се отстрани по пътя на тълкуването,каквато хипотеза не е налице в настоящия случай.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
 
 
 
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №329/04.12.2008г. на Сливенски окръжен съд,постановено по гр.д. №680/2008г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: