Определение №44 от 8.3.2012 по ч.пр. дело №375/375 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 44
гр. София, 08 март 2012 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седми март през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Савка Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Татяна Кънчева
2. Жанина Начева

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 375 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящето производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 НПК по повод определение № 68 от 9.02.2012 г. на председателя на Районен съд – гр.Перник по н. о. х. д. № 212/2012 г. с искане за определяне на друг съд, който да разгледа делото.
Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането е основателно и следва да бъде уважено.
Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 68 от 9.02.2012 г. по н. о. х. д. № 212/2012 г. по описа на Пернишкия районен съд съдебното производство е прекратено и делото е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд.
Данните разкриват, че съдиите в Пернишкия районен съд са се отвели от разглеждане на делото, на основание по чл. 29, ал. 2 НПК. С оглед на това е станало невъзможно да се формира съдебен състав. Изложеното покрива условията на чл. 43, т. 3 НПК, поради което Върховният касационен съд определя Районен съд – гр.Кюстендил като териториално близък, за да се осигури и максимално добра организация при съдебното разглеждане на делото.
По изложените съображения и на основание чл. 43 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение:
О П Р Е Д Е Л И:
ИЗПРАЩА н. о. х. д. № 212/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Перник (прекратено) за разглеждане на Районен съд – гр.Кюстендил.
Препис от определението да се изпрати на Районен съд – гр.Перник – за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: