Определение №47 от 20.2.2018 по ч.пр. дело №4053/4053 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 47

София, 20.02.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОИЛ СОТИРОВ
ЧЛЕНОВЕ:ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ
гр.дело №4356/2017 година.

Производството е по чл.288, във връзка с чл.280, ал.1 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, вх. №8999/20.9.2017 г., подадена от адвокат П. Г. – А. – процесуален представител на ответника по исковата молба Т. П. И. от [населено място], област В. Т., против въззивно решение №350/05.9.2017 г. по гр.д.№576/2017 г. по описа на Великотърновския окръжен съд.
С обжалваното решение въззивния съд е потвърдил решение №72/04.4.2017 г. по гр.д.№2003/2016 г. по описа на Горнооряховския районен съд относно прекратяването на брака по вина единствено на съпруга, относно упражняването на родителските права и местоживеенето на детето, определения режим на лични отношения и определената издръжка.
С касационната жалба се обжалва въззивното решение в частта относно вината за разстройството на брака, предоставяне упражняването на родителските права над непълнолетното дете К., местоживеенето на детето, личните контакти, на родителя, комуто не е дадено упражняването на родителските права и издръжката.
Настоящият състав на Върховния касационен съд, ІV г.о., намира, че касационната жалба на ответника по исковата молба е подадена срещу съдебен акт и в частта му по брачен иск по смисъла на чл.322 ГПК, а именно относно вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Разглеждането на този иск е изключено от касационен контрол предвид нормата на чл.280, ал.2, предложение второ ГПК, редакцията на ГПК – ДВ, бр.8 от 2017 г.
Произнасянето на съда по касационната жалба в останалата част следва да се извърши след влизане в сила на настоящото определение.
Водим от изложените съображения и по аргумент от чл.280, ал.2, предложение второ ГПК.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, вх. №8999/20.9.2017 г., подадена от адвокат П. Г. – А. – процесуален представител на ответника по исковата молба Т. П. И. от [населено място], област В. Т., против въззивно решение №350/05.9.2017 г. по гр.д.№576/2017 г. по описа на Великотърновския окръжен съд, в частта относно вината за разстройството на брака.
Определението може да се обжалва в седмичен срок от получаване на съобщението от страните, ведно с настоящото определение, пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд, ГК.
След влизане в сила на настоящото определение делото да се докладва за произнасяне на съда по касационната жалба в останалата част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: