Определение №50 от 19.4.2019 по ч.пр. дело №363/363 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 50

гр. София, 19.04.2019 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховен касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жанина Начева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Бисер Троянов
2. Петя Шишкова

като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 363 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 НПК по повод разпореждане от 28.03.2019 г. на Районния съд–Ихтиман по н. о. х. д. № 331/2018 г. с искане за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.
Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че в случая е налице процесуалното основание по чл. 43, т. 3 НПК.
Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Данните разкриват, че двама от съдиите в Районния съд-Ихтиман са се отвели, на основание чл. 29, ал. 2 НПК, тъй като частният обвинител изразил предубеденост към тях, а третият съдия бил постановил присъда по делото. При това положение станало невъзможно формирането на съдебен състав.
Отчитайки съвкупността от релевантни данни и принципното изискване за процесуална икономия, Върховният касационен съд намира, че са налице предпоставките по чл. 43, т. 3 НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд и делото следва да бъде изпратено за разглеждане на Районния съд в гр. Самоков, чиято териториална близост би осигурила нормална организация при провеждане на съдебното производство.
По изложените съображения и на основание чл. 43 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА н. о. х. д. № 331/2018 г. по описа на Районния съд–Ихтиман (прекратено) за разглеждане на Районния съд–Самоков
Препис от определението да се изпрати на Районния съд–Ихтиман за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: