Определение №50 от 39849 по ч.пр. дело №55/55 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е
 
                               № 50
 
               София 05.02.2009 година
 
                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                                    
 
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 4 февруари две хиляди и девета година в състав:
 
                                      Председател: Ценка Георгиева
                                             Членове:  Мария Иванова
                                                              Илияна Папазова
 
като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. №  55/2009г., за да се произнесе взе пред вид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. В. М. от гр. Д. срещу определение № 314 от 29.09.2008г. по гр.д. № 1294/2008г. на Върховния касационен съд, ІV г. о., с което е оставена без разглеждане частната жалба на В. В. срещу определението на Добричкия окръжен съд от 23.04.2007г. по в.гр.д. № 577/2004г., с което е оставена без уважение молбата му за поправка на съдебния протокол от 11.10.2004г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. второ във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С определение в с.з. на 23.04.2007г. по в.гр.д. № 577/2004г. Добричкият окръжен съд е оставил без уважение молбата на В. В. М. за поправка на протокола от съдебно заседание, проведено на 11.10.2004г.
Върховният касационен съд, ІV г. о., с посоченото по-горе определение е оставил без разглеждане частната жалба на В. В. срещу определението на Добричкият окръжен съд като процесуално недопустима. Приел е, че се обжалва определение, за което законът не е предвидил самостоятелен контрол. Съгласно чл. 213 ГПК /отм./ на самостоятелен контрол по реда на обжалване с частна жалба подлежат определенията, които преграждат по-нататъшното развитие на делото – б. „а” и тези, за които контрол е предвиден в закона – б. „б”.
Определението е правилно.
Определението на въззивния съд по молбата за поправка на съдебния протокол е постановено по реда на чл. 126, ал. 2 ГПК /отм./, който не предвижда възможност за обжалването му пред по-горна инстанция. В случая не е налице нито една от двете хипотези на чл. 123 ГПК /отм./ за допустимост на обжалване на определенията пред по-горна инстанция. Не е предвидена изрично възможност за обжалване на определението за поправка на протокола – чл. 213, б. „б” ГПК /отм./, и определението не прегражда по-нататъшното развитие на делото – чл. 213, б. „а” ГПК /отм./. Правилно Върховният касационен съд, ІV г.о. е приел, че частната жалба е процесуално недопустима и я е оставил без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 314 от 29.09.2008г. по гр.д. № 1294/2008г. на Върховния касационен съд, ІV г. о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
Председател:
 
Членове: