Определение №50 от по гр. дело №5180/5180 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 50
 
София, 27.01.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 26.01.2009 две хиляди и девета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 5180/2008  година
 
Производството е по член 288 от ГПК.
Постъпила е касационна жалба от М. Н. Г. от гр. В. против решение №107/28.05.2008г. на Видински окръжен съд,постановено по гр.д. №70/2008г. по описа на същия съд,с което е оставено в сила решение от 23.11.2007г. постановено по гр.д. №13982007г. по описа на Районен съд гр. К..
В писменото изложение на основанията за допускане на касационно обжалване,касаторът заявява,че с въззивното решение съдът се е произнесъл по съществен материалноправен и процесуалноправен въпрос,който е решен в противоречие с практиката на ВКС и е от значение за точното прилагане на закона,както и за развитието на правото-основания по член 280 ал.1 т. 1 и т.3 от ГПК.
В решаващите мотиви,въззивният съд е приел,че волеизявленията,които се съдържат в сключения между страните договор за доброволна делба, при действието на хипотезата на член 17 ал.2 от ЗСПЗЗ-отменена Д.в. бр.99/2002г.,са направени от лицата вписани в договора,както и че същият е частен диспозитивен документ,чиято автентичност не е оспорена от страните,не е оспорена и неистинността или истинността на заверката на договора от Районния съд,поради което същия е сключен в предвидената от закона форма и е породил съответните правни последици.
За наличието на хипотезата на член 280 ал.1 т.1 от ГПК,касаторът счита,че съдът се е произнесъл по съществен материалноправен въпрос,като е придал правна валидност на договор за доброволна делба на недвижим имот,сключен при неспазване на предвидената от закона форма и едновременно с това,съдържащ елемент на друг договор-за дарение,довод който не се съдържа в исковата молба. В тази връзка се сочи практика на ВКС,цитирани и приложени с молбата решения на ВКС,които обаче се отнасят до сключени договори за доброволна делба,при които съделителят или не е получил дължимото-имот или парично уравнение за дела си,или самият договор не предвижда възмездяване на страната,която не е получила дял поради липса на основание,или в посочените решения се третират въпроси за продажба на наследство и прехвърляне на наследствени права с договор за издръжка и гледане,които въпроси са извън предмета на повдигнатия пред съда спор,свързан с твърдяна от ищцата,настоящ касатор нищожност на договора за доброволна делба от 01.08.1995г.,тъй като не е сключен в предписаната от закона форма с нотариална заверка на подписите. Ето защо, приложените с молбата-изложение на основанията за касационно обжалване на въззивното решение,актове на ВКС,на които се позовава касаторът, във връзка с практиката на ВКС,са неотносими и не подкрепят по никакъв начин твърденията на касатора за наличие на хипотезата на член 280 ал.1 т.1 от ГПК.
По отношение на заявеното за произнасяне на съда по съществен процесуалноправен и материалноправен въпрос за точното приложение на закона-основание по член 280 ал.1 т.3 от ГПК,касаторът цитира норми от процесуалния закон и от ЗСПЗЗ и Закона за наследството,за които липсвали разяснения в практиката на ВКС,без да сочи конкретно връзката им при решаването на повдигнатия спор от съда,с постановеното въззивно решение. Наличието на тази хипотеза е свързано с непълнота и неяснота на правната уредба,с оглед изясняването й по пътя на тълкуването на закона,или когато съдът изоставя едно тълкуване и се възприеме друго,като доводи в тази посока липсват в депозираното от касатора писмено изложение.
 
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №107/28.05.2008г. на Видински окръжен съд,постановено по гр.д. №70/2008г. по описа на същия съд.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ: