Определение №52 от 10.2.2016 по ч.пр. дело №492/492 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

София, 10.02.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на девети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдия Д.ДРАГНЕВ ч.гр.д. № 492 по описа за 2016 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.274, ал. 3, т.1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ц. Т. И. и Ж. Т. Г. срещу определение № 10360 от 20.05.2015 г. по ч. гр. д. № 5705 по описа за 2015 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, І брачен въззивен състав, с което е оставена без уважение частната им жалба срещу разпореждане от 21.03.2015 г. по гр.д. № 65648 по описа за 2014 г. на Софийския районен съд, І Г.О., 45 състав, за връщане на исковата молба, по която е образувано делото.
Частните жалбоподатели твърдят, че определението е необосновано, тъй като са отстранили в срок нередовностите на исковата молба. Молят настоящата инстанция да го допусне до касационно обжалване по поставените от тях въпроси, след което да го отмени и да върне делото за продължаване на процесуалните действия.
Ответникът по жалбата Методи Т. М. я оспорва и моли да не се допуска касационно обжалване на определението на СГС.
Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение, след като взе предвид становищата на страните, приема следното:
За да потвърди разпореждането за връщане на исковата молба, въззивният съд е възприел изводите на първоинстанционния съд, че с уточнителната си молба от 18.02.2015 г. ищците не са изпълнили дадените указания, като освен това са насочили исковете и срещу други ответници, различни от първоначалните. Тези решаващи мотиви на второинстанционния съд противоречат на цитираните от частните жалбоподатели определения № 340 от 11.06.2014 г. по ч. гр.д. № 3244/2014 г. № 80 от 20.02.2012 г. по ч. гр.д. № 40/2012 г. на І ГО на ВКС по повдигнатите въпроси дали може да бъде върната като нередовна искова молба, ако недостатъците и са отстранени в срок и дали в уточнителната молба могат да се предявят искове срещу нови ответници. Ето защо следва да бъде допуснато касационно обжалване на определението на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК.
По съществото на частната жалба се установява, че с уточнителна молба от 18.02.2015 г. ищците са отстранили нередовностите на исковата молба, тъй като са формулирали достатъчно подробно обстоятелствата и произтичащите от тях искания. Със същата молба те са насочили исковете си срещу нови ответници, което е допустимо и след като исковата молба е била оставена без движение. Този извод следва от разпоредбата на чл.215 от ГПК и по аргумент от чл.228, ал.3 от ГПК. Искането за осъждане на ответниците при условия на солидарност не води до нередовност на исковата молба, а трябва да бъде преценявано по същество при произнасянето на съда въз основа на установеното материално правоотношение между страните.
По тези съображения настоящата инстанция приема, че определението на Софийския градски съд и потвърденото с него разпореждане за връщане на исковата молба трябва да бъдат отменени и делото следва да се върне на Софийския районен съд за продължаване на процесуалните действия.
Разноските за настоящото частно производство следва да се присъдят с постановеното решение, тъй като зависят от изхода на спора по същество.

Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 10360 от 20.05.2015 г. по ч. гр. д. № 5705 по описа за 2015 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, І брачен въззивен състав.
ОТМЕНЯ определение № 10360 от 20.05.2015 г. по ч. гр. д. № 5705 по описа за 2015 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, І брачен въззивен състав, както и разпореждане от 21.03.2015 г. по гр.д. № 65648 по описа за 2014 г. на Софийския районен съд, І Г.О., 45 състав, за връщане на исковата молба, по която е образувано делото.
ВРЪЩА делото на Софийския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: