Определение №59 от 42416 по ч.пр. дело №480/480 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 59

София, 16.02.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова ч.гр.д.№ 480 по описа за 2016 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 изр.2 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от Т. С. С. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Д. против определение № 339 от 13.11.2015г. по гр.д.№ 5501/2015г. на Върховен касационен съд, с което е оставена без разглеждане молбата й с вх. № 1064968 от 29.06.2015г. с правно основание чл.303 ал.1 т.5 ГПК за отмяна на влязло в сила решение от 7.12.2011г. по гр.д.№ 18648/2010г. на СРС. Счита постановения акт за неправилен, като оспорва извода на съда, касаещ датата, на която е узнала за постановяване на решението, чиято отмяна иска, поради което желае да бъде отменен.
Срещу така подадената частна е жалба не е постъпил отговор от противната страна.
Върховният касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените в частната жалба доводи и данните по делото, намира следното :
Частната жалба като подадена от лице, което има правен интерес от обжалване и в срок – е допустима. Спазена е необходимата писмена форма и отговаря на формалните изисквания на чл.275 ал.2 ,във вр.с чл.260-261 от ГПК, поради което е и редовна. Разгледана по същество обаче е неоснователна по следните съображения:
Предходният състав на ВКС е оставил без разглеждане подадената молба за отмяна поради просрочие. Счел е, че преклузивният тримесечен срок по чл.305 ал.1 т.5 от ГПК е започнал да тече 25.03.2014г. /при подадената на 29.06.2015г. молба за отмяна/.
Настоящият съдебен състав намира обжалвания акт за правилен.
Настоящата молителката е била конституирана като ответник по дело за делба. В първата фаза – по допускане на делбата, тя веднъж е била уведомена лично /на 28.03.2011г. на установения по делото нейн постоянен и настоящ адрес/, след което е считана за редовно уведомена при условията на чл.46 ГПК.
В хода на производството по извършване на делбата, тя се е явила лично в съдебно заседание на 11.03.2014г. Видно от протокола и по-специално от отразената в него констатация на съда, че „въпросите, поставени от ответника касаят първата фаза на делбата, а решението за допускане на делбата не е обжалвано и е влязло в сила”, то в заседанието на посочената дата е станало ясно, при това по недвусмислен начин, че вече е постановено решение за допускане на делбата. Следователно – при липса на други данни, от които да се направи извод за уведомяване, то датата 11.03.2014г. е тази, от която следва да се счете, че страната е уведомена за постановеното решение по допускане на делбата. Не е подала жалба срещу постановения акт и по отношение на нея той е влязъл в сила на 25.03.2014г. Броен от тази датата срокът по чл.305 ал.1 т.5 ГПК е изтекъл далеч преди подаването на 29.06.2015г. молбата за отмяна /още на 25.06.2014г./
Настоящият съдебен състав не споделя доводите на жаалбоподателката, изложени в частната жалба, че при липса на надлежно връчено й съобщение за постановяване на решението по допускане на делбата, не може по несъмнен начин да се установи знанието й за този факт. В практиката си ВКС многократно е приемал, че моментът на узнаване на решението /по смисъла на чл.305 ал.1 т.5 ГПК/ може да се установява по различни начини. В случая, настоящият съдебен състав на ВКС споделя извода на предходния, че личното явяване на страната в насрочено открито съдебно заседание в хода на производство по извършване на делбата /което следва допускането й/, личното й уведомяване от съда, че вече е постановено решение по допускане на делбата, при положение, че страната е получила призовка за насрочено заседание във фазата по допускането и е била запозната с искането на ищцовата страна за разделяне на процесния имот, са достатъчни да се приеме, че уведомяването най-късно е станало към датата 11.03.2014г.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВРЪРЖДАВА определение № 339 от 13.11.2015г. по гр.д.№ 5501/2015г. на Върховен касационен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ : 1.
2.