Определение №618 от 26.9.2013 по ч.пр. дело №5570/5570 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 618
гр. София, 26.09.2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева
2. Велислав Павков

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 5570 по описа за 2013 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.282, ал.3 ГПК.
Образувано е по молба на E. П. М. с направено искане за спиране на изпълнението на постановено въззивно решение от 10.07.2013 г., постановено по гр.д.№ 12496/2012 г. от адм.отд., ІІІ-в състав на Софийски градски съд, с което Е. П. М. е осъдена да предаде на Д. З. С. на основание чл.38а ЗЖСК владението върху недвижим имот, представляващ апартамент №*** в сградата на Ж. „Б. х.”, построена в У. *, кв.**** по плана на [населено място], м.”К. с.-плавателен канал”, [жилищен адрес].
С вносна бележка към бюджета от 20.09.2013 г., молителят е внесъл по сметката на ВКС сумата 1 000 лева, представляваща обезпечение, определено с разпореждане на съдията докладчик от 16.09.2013 г. и в съответствие с разпоредбата на чл.282, ал.3 от ГПК. По делото е постъпила касационна жалба от молителя с вх.№ 91186/06.08.2013 г., поради което са налице основанията по чл.282 от ГПК, за спиране изпълнението.
Водим от горното, състава на ВКС, четвърто отделение на гражданската колегия

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на въззивно решение от 10.07.2013 г., постановено по гр.д.№ 12496/2012 г. от адм.отд., ІІІ-в състав на Софийски градски съд, с което Е. П. М. е осъдена да предаде на Д. З. С. на основание чл.38а **** владението върху недвижим имот, представляващ апартамент №*** в сградата на Ж. „Б. х.”, построена в У. *, кв.**** по плана на [населено място], м.”К. с.-плавателен канал”, [жилищен адрес] до приключване на производството по касационното обжалване на решението.
Препис от настоящото определение да се издаде на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: 1. 2.