Определение №644 от по ч.пр. дело №591/591 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 644
София, 27.09.2010 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и десета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Татяна Върбанова
ЧЛЕНОВЕ : К. Е.
Б. Й.

изслуша докладваното от съдия Б. Й. ч. т. д. № 591/2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на К. Ф. М. – чрез процесуалния му представител адв. Н. И., срещу определение № 5959 от 20.04.2010 г. по ч. гр. д. № 4177/2010 г. на Софийски градски съд, ІІІ „В” състав. С обжалваното определение е оставена без уважение частната жалба на К. Ф. М. срещу определение от 11.02.2010 г. по гр. д. № 6310/2010 г. на Софийски районен съд, 25 състав, с което е отхвърлена подадената от частния жалбоподател молба за допускане на обезпечение на предявен по делото иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.3 от ЗЗД за сумата 11 986.60 евро чрез налагане на възбрана върху недвижим имот.
В частната касационна жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното определение и се прави искане за неговата отмяна.
Приложното поле на касационното обжалване е обосновано с твърдения, че определението съдържа произнасяне по процесуалноправния въпрос относно наличието на законовите предпоставки за допускане на обезпечение, който е от значение за точното прилагане на закона.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като извърши преценка за допустимостта на жалбата, констатира следното :
Частната касационна жалба е подадена в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК от надлежна страна, но е процесуално недопустима тъй като е насочена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
Определенията на въззивните съдилища, които могат да бъдат обжалвани с частна касационна жалба пред Върховен касационен съд при наличие на визираните в чл.280, ал.1 от ГПК предпоставки, са посочени лимитивно в разпоредбата на чл.274, ал.3 от ГПК. Процесуална възможност за касационно обжалване е предвидена по отношение на две категории определения – определения, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото /т.1/, и определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие /т.2/.
Предмет на обжалване в настоящото производство е определение, постановено от Софийски градски съд по повод частна жалба срещу определение на Софийски районен съд, с което е оставена без уважение молба по чл.389 от ГПК за допускане на обезпечение на предявен по висящо дело иск. Атакуваният съдебен акт е извън двете категории определения по чл.274, ал.3 от ГПК, по отношение на които е предвиден касационен контрол за законосъобразност, и обжалването му е процесуално недопустимо, съгласно дадените с Тълкувателно решение № 1/2010 г. от 21.07.2010 г. по т. д. № 1/2010 г. на ОСГТК на ВКС указания. В цитираното тълкувателно решение е прието изрично, че определенията на съда по обезпечение на иска подлежат на двуинстанционно разглеждане и с оглед на това определението, с което въззивният съд се произнася по частна жалба срещу определение на първоинстанционния съд, с което е допуснато обезпечение на иска или молбата за обезпечение е оставена без уважение, не подлежи на касационно обжалване.
Поради необжалваемостта на въззивното определение, подадената частна касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на К. Ф. М. със съдебен адрес гр. София, ул. „Якубица” № 19 – адв. Н. И., срещу определение № 5959 от 20.04.2010 г., постановено по ч. гр. д. № 4177/2010 г. на Софийски градски съд, ІІІ „В” състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :