Определение №65 от 13.4.2011 по ч.пр. дело №1327/1327 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 65
гр. София, 13.04.2011 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети април през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Савка Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Биляна Чочева
2. Жанина Начева
като разгледа докладваното от съдия Ж. Начева касационно частно дело № 1327 по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Настоящето производство е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК по повод определение от 17.03.2011 г. на председателя на Р. районен съд по н. ч. х. д. № 200/2011 г. с искане за определяне на друг съд, който да разгледа делото.
Прокурорът при Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че искането е основателно.
Върховният касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е изпратено с искане за промяна на подсъдността и определяне на друг, еднакъв по степен съд, с мотиви за невъзможност да се сформира съдебен състав.
Искането е ОСНОВАТЕЛНО.
Според наличните данни, на основание чл. 29, ал. 2 НПК всички съдии от Р. районен съд са се отвели от разглеждане на делото, поради което е станало невъзможно да се образува съдебен състав. Изложеното покрива условията на чл. 43, т. 3 НПК за промяна на компетентния съд с друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото. Затова Върховният касационен съд определя Районен съд –[населено място] като териториално близък, за да се осигури нормално провеждане на съдебното производство.
По изложените съображения и на основание чл. 43 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ИЗПРАЩА н. ч. х. д. № 200/2011 г. по описа на Районния съд –[населено място] (прекратено) за разглеждане на Районен съд –[населено място].
Препис от определението да се изпрати на Районен съд –[населено място] за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: