Определение №776 от 23.10.2014 по ч.пр. дело №5267/5267 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 776

София, 23.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА АНДОНОВА

при секретаря
изслуша докладваното от съдията ЛЮБКА АНДОНОВА
гр.дело № 5267 /2014 год.

Производството е по чл.274 ал.4 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на П. С. К., Д. С. М., С. П. С., С. С. С., П. С. С., И. Г. К., Е. Г. П., Я. Г. Г., В. Х. М., В. В. М., С. В. М. чрез процесуалния им представител адв.К. Я. от АК Бургас, срещу определение № 9 от 6.1.2014 г по гр.дело № 2429/13 г на Бургаски окръжен съд, първи въззивен състав, с което е потвърдено определение № 9664/15.11.13 г по гр.дело № 6283/09 г на Бургаски районен съд.С първоинстанционното определение е прекратено производството по гр.дело № 6283/2009 г на Бургаски районен съд и е върната исковата молба, поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба.
В частната жалба се подържа, че е налице основанието по чл.280 ал.1 т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване.Обжалваното определение следва да бъде допуснато до касационен контрол, след което отменено, а делото следва да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
В изложението по чл.284 ал.3 от ГПК се подържа, че материалноправният въпрос „какъв иск могат да предяват наследниците на наследодател, който е заявил недвижим имот за възстановяване, но същият е възстановен в полза на друго лице” е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.
Ответникът по частната жалба С. Т. С. чрез процесуалния си представител адв.М. Т. оспорва частната жалба по съображения, изложени в писмен отговор.Подържа, че същата е недопустима, респ.неоснователна.Претендира разноски в размер на 650 лв, сторени в настоящото производство.
Частната касационна жалба е подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт.
Съгласно чл. 274, ал. 4 от ГПК не подлежат на касационно обжалване определения по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. С съгласно чл. 280, ал. 2 от ГПК, това са граждански дела с цена на иска до 5000 лв. В случая делото е за собственост върху недвижим имот, поради което съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ГПК цената на иска е равна на данъчната му оценка. Видно от удостоверение изх.№ 11-00-2918/2.11.2009 г на „МПДТР” [община] данъчната оценка на имотите е в размер на 1648 лв /л.37 от делото на Бургаски районен съд/.Тоест, цената на иска за собственост е под 5000 лв., поради което и с оглед разпоредбата на чл. 274, ал. 4 от ГПК постановеното въззивно определение не подлежи на касационно обжалване. Ето защо, частната жалба следва да се остави без разглеждане.
Воден от горното, Върховният касационен съд на РБ, състав на Четвърто отделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на П. С. К., Д. С. М., С. П. С., С. С. С., П. С. С., И. Г. К., Е. Г. П., Я. Г. Г., В. Х. М., В. В. М., С. В. М. чрез процесуалния им представител адв.К. Я. от АК Бургас, срещу определение № 9 от 6.1.2014 г по гр.дело № 2429/13 г на Бургаски окръжен съд, първи въззивен състав, с което е потвърдено определение № 9664/15.11.13 г по гр.дело № 6283/09 г на Бургаски районен съд.
Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението до страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :1.

2.