Определение №780 от 26.11.2012 по ч.пр. дело №698/698 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 780

гр. София, 26.11.2012 г.

Върховен касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като изслуша докладваното от съдия ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
ч.гр.д. № 698 по описа за 2012г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на П. Г. Д., от [населено място],[жк], [жилищен адрес] С. К. Д. и П. И. А. от гр.В.Т., [улица], представлявани от адв.Н. Ц. от В., срещу определение № 334 от 12.10.2012г., по гр.д. № 729/2012г., по описа на ВКС, ІІ ГО. С последното е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателите молба за отмяна на влязло в сила решение №1546/08.06.2005г., постановено по гр.д.№ 2063/2004 г. от състав на ІV гр.отд. на ВКС. В частната жалба са релевирани оплаквания за неправилност на атакуваното определение и се иска отмяната му. Изложени са и доводи по същество на молбата за отмяна на влязлото в сила решение.
Ответниците по частната жалба Х. С. Б. и В. Й. Б., двамата от [населено място], [улица], вземат становище за неоснователност на частната жалба.
Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, за да се произнесе по частната жалба съобрази следното:
Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирани страни, против определение, преграждащо развитието на делото, поради което е допустима, съгласно чл. 274 ал. 2, изр. 1 във вр. с ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество е неоснователна.
Производството по гр.д. № 729/2012г., по описа на ВКС, ІІ ГО, е образувано по подадена на 22.08.2012г. от П. Г. Д., С. К. Д. и П. И. А. молба за отмяна на влязло в сила решение №1546/08.06.2005г., постановено по гр.д.№ 2063/2004 г. от състав на ІV гр.отд. на ВКС. Последното е влязло в законна сила на 08.06.2005г., поради неговата необжалваемост.
С атакуваното определение молбата за отмяна е оставена без разглеждане. За да постанови този резултат съставът на ВКС е приел, че с изтичането на едногодишния преклузивен срок по чл.232, ал.1 от ГПК /отм./, в който може да се иска отмяна на влязлото в сила решение – на 08.06.2005 година, решението е станало стабилен съдебен акт – неизменим, необжалваем и неотменим по реда на извънредния способ за отмяна на влезли в сила съдебни решения. Отчетено е, че доколкото съдебният акт, чиято отмяна се иска, е вече стабилизиран и неотменим към момента на влизане в сила на новия ГПК – 01.03.2008г., тъй като към този момент е изтекъл едногодишният срок за отмяна по реда на чл.232, ал.2 от ГПК/отм./, правото да се иска отмяна на влязло в сила решение е било преклудирано , както и, че е неприложим новият процесуален ред, въвеждащ по-благоприятен режим за отмяна на влезли в сила съдебни решения. Прието е от състава и това, че новият процесуален ред следва да се прилага единствено по отношение на заварените случаи, за които не е изтекъл едногодишният срок по отменения ГПК, към момента на влизане в сила на новия процесуален кодекс, но не се създава ново процесуално право да се иска отмяна на влязло в сила съдебно решение.
Атакуваното определение е правилно.
Решението, чиято отмяна се иска, е постановено в исково производство, започнало и приключило при действието на ГПК от 1952г., сега отменен. Към момента на предявяване на молбата за отмяна на 22.08.2012г. са изтекли всички срокове за отмяна, визирани в чл. 232, ал. 1 ГПК (отм.), включително пределният едногодишен срок от влизане на решението в сила. Поради това правото на отмяна е погасено и решението е стабилизирано като неотменимо чрез извънредния способ за отмяна на влезли в сила решения съгласно тогава действащия съдопроизводствен ред. С приемането на новия ГПК, в сила от 01.03.2008 г., не може да бъде възобновено течението на срока за отмяна в хипотезата на чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК понеже липсва изрично законово основание за това. Новият ред за отмяна на влезли в сила съдебни решения е неприложим за решения, спрямо които са изтекли пределните срокове за отмяна, предвидени в отменения Граждански процесуален кодекс.
Водим от горното, Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 334 от 12.10.2012г., по гр.д. № 729/2012г., по описа на ВКС, ІІ ГО.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: