Определение №795 от 1.6.2012 по гр. дело №65/65 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 795

С., 1.06. 2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в закрито заседание на 31 май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Капка Юстиниянова
ЧЛЕНОВЕ: Л. Богданова
С. Димитрова

като разгледа докладваното от съдията Капка Юстиниянова
гр. д. № 65/2012 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Г. Т. Г. против въззивно решение от 03.06.2011 г. по гр. дело № 13198/2010 г. на Софийски градски съд, с което е оставено в сила решение от 30.04.2010 г. по гр. дело № 17167/2002 г. на Софийски районен съд, с което е допълнено решението от 08.05.2009 г. по гр. дело № 17167/2002 на Софийски районен съд и е отхвърлен иска на Г. Т. Г. против [фирма] [населено място] по чл. 79 ЗЗД във вр. с чл. 258 ЗЗД за реално изпълнение на задълженията за построяване и предаване в груб строеж на апартамент № 13, находящ се в ж. к. М.-4, [жилищен адрес] [населено място], с площ 75,03 кв. м., при участие на третото лице помагач Ж. „З.” [населено място].
В изложение за допускане на касационно обжалване жалбоподателят поддържа, че с обжалваното решение са разрешение въпроси от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото – може ли възложителят по сключен договор за строителство да иска осъждане на изпълнителя да изпълни задълженията се, ако тези задължения са изпълнени от трето лице, както и от значение ли е изпълнителят да е собственик на изработената вещ, за да бъде осъден да предаде изработеното и има ли значение за това обстоятелството, че възложителят се намира в фактическа власт на процесния апартамента – приложно поле за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
Третото лице помагач Ж. „З.” в писмен отговор оспорва основанието за допускане на касационно обжалване с твърдение, че поставените въпроси не обуславят изхода на делото и не са разрешени в противоречие със съдебната практика.
Ответникът [фирма] [населено място] в писмен отговор оспорва касационната жалба и излага съображения в подкрепа правилността на обжалваното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г. о., като взе предвид, че решението е въззивно, с което е потвърдено първоинстанционно решение по разгледан иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД намира, че касационната жалба е допустима, подадена е в срок и е редовна.
Поставените в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК правни въпроси не обуславят основание за допускане на касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
Съдът е бил сезиран с три обективно кумулативно съединени иска – по чл. 19, ал. 3 ЗЗД визиращ сключен между страните договор, с който ответното дружество е поело задължение да построи по възлагане от страна на ищеца едно жилище при уговорена приблизителна стойност и механизъм за определяне на окончателна стойност на имота и уговорен краен срок за изпълнение, който с допълнително споразумение е удължен. Този иск е отхвърлен, тъй като ответникът не е собственик на апартамента, нито е собственик на отстъпено право на строеж за изграждане на жилищния блок върху общинска земя. Уважен е иск по чл. 92 ЗЗД и решението по тези два иска е влязло в сила.
Искът за реално изпълнение на поето с договор за изработка задължение за изграждане на апартамента в груб строеж, без довършителни работи е отхвърлен, тъй като е установено, че жилищният блок, в който се намира апартамента е приет с акт образец № 16, апартамента е завършен и макар изпълнението да е извършено от третото лице помагач, тъй като договорът не е сключен с оглед личните качества на изпълнителя, искът за реално изпълнение не може да бъде уважен – обектът е завършен и ищецът е въведен във владение.
Поставените въпроси не обуславят решаващите изводи на съда за отхвърлянето на иска с предмет – реално изпълнение на договор за изработка по чл. 79 ЗЗД. Предаване на изработеното е предмет на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, тъй като сключеният между страните договор съдържа елементи на договор за изработка и предварителен договор да прехвърляне правото на собственост върху изработенето. При договора за изработка главното е изработването, а не прехвърлянето на собствеността. Когато задължението за изработване се изпълнява с предаване, този резултат на облигационната връзка ще се постигне чрез иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, където се изисква отчуждителят да е собственик на изработената вещ. Чрез иска за изпълнение по чл. 79 ЗЗД, съдът може да задължи длъжника по договора за изработка за изпълни точно поетото задължение – да построи едно жилище съобразно уговореното, ако изпълнението е още възможно. Когато този резултат е постигнат и жилището е построено, искът за реално изпълнение не може да бъде уважен. Ищецът като кредитор по договора за изработка е разполагал с други средства за правна защита още в процеса на забавеното изпълнение на договора, които към онзи момент не е поставил на разглеждане. Предявеният иск за реално изпълнение, след като договорът е изпълнен не може да бъде уважен. Без значение е, от кого е изпълнен договора, когато изпълнението му не зависи от личните качества на изпълнителя.
Предвид изложеното не се установява основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване по поставените правни въпроси – хипотезата, която в изложението не е развита според изискването на закона, изискващ неяснота на приложената правна норма и необходимост от нейното тълкуване, нужда да се изостави едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго, липса на съдебна практика по поставените правни въпроси, или необходимост от промяна на установена съдебна практика. Изложението не съдържа съображения от посоченото естество, поради което приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е посочено формално, без да е представена съдебна практика.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на трето г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 03.06.2011 г. по гр. дело № 13198/2010 г. на Софийски градски съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ