Определение №81 от по гр. дело №3675/3675 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                          
 
№ 81
 
гр.София, 11.12.2008г.
 
в  и м е т о  н а  н а р о д а
 
Върховен касационен съд на РБ, първо гражданско отделение, в закрито заседание на първи декември, две хиляди и осма година в състав:
 
                                                              
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
                                           ЧЛЕНОВЕ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
                                                                  ЖИВА ДЕКОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N 3675 описа за 2008 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК.
Обжалвано е решение от 11.04.2008г. по гр.д. № 254 / 2007г., с което Габровски окръжен съд, като е отменил решение от 26.05.2004г. по гр.д. № 102/2004г. на Габровски районен съд, е отхвърлил иск с правно основание чл.336 ГПК, предявен от К. Й. Л. и С. Д. Л. / починал в хода на делото, като на негово място като ищци са конституирани наследниците му Д. С. Л. и М. С. Ч. / срещу ЕТ ”Ю” и е уважил иск с правно основание чл.336 ГПК срещу “Е”ЕООД, В. К. , Й. З. , ЕТ ”Д”, Р. Д. и Х. Д.
Жалбоподателката К. Й. Л. поддържа, че с обжалваното решение е съдът се е произнесъл по съществен процесуален въпрос, касаещ възможността да се присъедини и нов взискател по вече образувано изпълнително дело, който е от съществено значение за развитието на правото. Моли да бъде допуснато касационното обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК и да се отмени обжалваното решение като неправилно.
Жалбоподателят “Е” ЕООД поддържа, че следва да бъде допуснато касационно обжалване, тъй като с обжалваното решение е съдът се е произнесъл по съществен процесуален въпрос, касаещ възможността да се измени основанието на иска от такъв по чл.109 ЗС, в такъв по чл.336 ГПК/отм./ пред въззивния съд, в противоречие с практиката на ВКС, изразена и в ТР№1/2001г. по гр.д. №1/2000г.- т.9. Моли да се допусне касационно обжалване на решението на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
Жалбоподателят В. К. В. също поддържа, че следва да бъде допуснато касационно обжалване, тъй като с обжалваното решение е съдът се е произнесъл по съществен процесуален въпрос, касаещ по съществен процесуален въпрос, касаещ възможността да се измени основанието на иска от такъв по чл.109 ЗС, в такъв по чл.336 ГПК/отм./ пред въззивния съд, в противоречие с практиката на ВКС, изразена и в ТР№1/2001г. по гр.д. №1/2000г.- т.9. Моли да се допусне касационно обжалване на решението на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
Върховния касационен съд, състав на първо г.о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 280, ал. 1, т.1 и 3 ГПК, приема за установено следното:
С решение от 05.07.2006г. по гр.д. №902/2005г. Върховният касационен съд е обезсилил решение от 20.01.2005г. по гр.д. №402/2004г. на Габровски окръжен съд и е върнал делото за ново разглеждане, приемайки, че съдът е постановил решението си по нередовна искова молба и неправилно определяйки предмета на спора като такъв по чл.109 ЗС, след като от изложените в исковата молба обстоятелства може да се направи извод, че искът е с правно основание чл.336 ГПК.
С обжалваното решение, при новото разглеждане на делото, въззивният съд, като е изпълнил указанията, дадени му от ВКС указания, е отменил решение от 26.05.2004г. по гр.д. № 102/2004г. на Габровски районен съд и е отхвърлил иск с правно основание чл.336 ГПК, предявен от К. Й. Л., Д. С. Л. и М. С. Ч. / последните двама като правоприемници на починалия в хода на делото С. Д. Л. / срещу ЕТ ”Ю” и е уважил иск с правно основание чл.336 ГПК срещу “Е”ЕООД, В. К. , Й. З. , ЕТ ”Д”, Р. Д. и Х. Д. за признаване за установено, че длъжника по изп. .д. №259/2000г. на съдебен изпълнител при Габровски РС ЕТ ”Д” не е собственик на имоти – втори етаж от построената в УПИ *Х-4799, в кв.11, по плана на гр. Г., ведно с 1/2ид.част от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ * в кв.12 по плана на гр. Г.,.
По жалбата на К. Й.
Касационно обжалване на решението на въззивния съд не следва да се допусне по тази жалба.
В приложение към касационната жалба жалбоподателката К. Й. , за да обоснове допустимостта на касационното обжалване на постановеното от въззивния съд решение, е изложила съображения, че със същото е разрешен съществен процесуален въпрос и неговото правилно разрешаване е от съществено значение за развитието на правото, а именно относно момента, към който следва да се приеме, че се е присъединил и нов взискател по вече образувано изпълнително дело. Съдът е приел в решението си, че ЕТ ”Ю” се е присъединил като взискател като е поискал да се присъедини вече образуваното изп.д. №259/2000г. на съдебен изпълнител при Габровски РС, към изпълнително дело №311/2000 на същия съдебен изпълнител, на 30.08.2001г. и тъй като вписаната от съдебния изпълнител възбрана върху процесните имоти по негово искане не е била заличена към този момент, то съобразно чл.346, ал.2 ГПК извършеното от длъжника му ЕТ ”Д” разпореждане с имота – втори етаж от построената в УПИ *Х-4799, в кв.11, по плана на гр. Г., ведно с 1/2ид.част от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ * в кв.12 по плана на гр. Г., не може да бъде противопоставено на кредитора ЕТ ”Ю”. Изложил е съображения, за това, че този взискател следва да се счита присъединен от момента на подаването на молбата си до съдебния изпълнител, а не от момента, в който е изправил нередовностите й, за което му е било дадена възможност, а именно внасянето на държавната такса на 17.09.2001г., когато е постановено и разпореждането за присъединяване.
При така изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на първо г.о. намира, че е налице посоченото в жалбата на този жалбоподател основание за допускане на обжалването по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Разглеждането на касационната жалба, когато това е от значение за развитието на правото би било допустимо при липса на практика на ВКС при което с разглеждането на делото се цели преодоляване на непълнота, неяснота или противоречивост на самия закон. В случая съдът е дал разрешение на въпроса в съответствие с трайната практика на ВКС, намерила своето разрешение в Решение№ 1 от 09.02.1972 г. по гр. д № 10/72 на Пленума на ВС, в което изрично е прието, че правилата на чл. 100 ГПК/отм./ се прилагат както към първоначалната молба за образуване на изпълнително производство, така и към следващите молби, като поправената молба се счита за редовна от деня на нейното подаване. В този смисъл е дал своето разрешение и въззивния съд в обжалваното решение.
В случая не е налице и единна и непротиворечива линия на правоприлагане, която обаче да е погрешна, което да налага допускане на касационното обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК за да се преодолее същата и да се утвърди нова поради промяна на правните възгледи или правната система.
 
По жалбите на “Е” ЕООД и В. К. .
Касационно обжалване на решението на въззивния съд не следва да се допусне по тези жалби.
В приложения към касационната жалба жалбоподателите “Е” ЕООД и В. К. поддържат, че въззивният съд е дал разрешение на съществен процесуален въпрос в противоречие с трайната практика на ВКС отразена в ТР№1/2001г. на ОСГК на ВКС, като е допуснал изменение на иска от такъв с правно основание чл.109 ЗС, в такъв с правно основание чл.336 ГПК/отм./
При така изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на първо г.о. намира, че не е налице посоченото в жалбите основание за допускане на касационно обжалване – чл.280, ал.1, т.1 ГПК. С решението действително е разрешен съществен процесуален въпрос, а именно относно точното приложение на съдопроизводствените правила свързани с изменението на иска. В случая съдът обаче е отговорил на този процесуален въпрос в съответствие с практиката на ВКС, която постановява, че правната квалификация на иска се дава от съда, а не от страната, като се изхожда от твърдения в обстоятелствената част на исковата молба. Именно изхождайки от обстоятелствената част на исковата молба съдът е приел, че в случая е предявен иск по чл. 336 ГПК/отм./, а именно третото лице предявява срещу взискателя и длъжника отрицателен установителен иск, с който отрича, че правото, обект на изпълнението, принадлежи на длъжника, като с този иск се цели да се установи, че длъжникът по изпълнението не е собственик на вещта, обект на принудителното изпълнение, като твърдението на третото лице, че е засегнато от изпълнението негово вещно или облигационно право относно запорираната или възбранена вещ, го легитимира като ищец и обосновава правния му интерес от установяването (чл. 97, ал. 1 ГПК). В този смисъл не е налице противоречие и с разрешението дадено в ТР№1/2001г. по гр.д. №1/2000г. на ОСГК на ВКС-т. 9, съобразно с която с оглед променените функции на втората инстанция, по действащата уредба на ГПК/отм./, производството пред която е продължение на първоинстанционното по разглеждане спора по същество, изключват предявяването на нови искове или изменение на предявения иск пред въззивната инстанция, предвиденото в чл. 116 и гл. 117 ГПК. В случая не е налице допуснато от съда изменение на иска по смисъла на чл.чл. 116 и гл. 117 ГПК/отм./, а е приложена точно практиката, визирана в ТР№1/2001г. по гр.д. №1/2001г. на ОСГК на ВКС-т.4 от същото. Разрешението дадено в нея посочва, че дейността на въззивната инстанция е аналогична на тази на първата, като, без да я повтаря, представлява нейно продължение и тъй като спорният предмет по делото се въвежда с исковата молба, то въззивният съд съд следва да изпълни задължението си да постанови допустим съдебен акт по същество на спора. Точно така е постъпил съдът и в настоящия случай, изпълнявайки при това указания на ВКС -производството е продължило с произнасяне с решение по основателността на надлежно предявен иск.
С оглед на изложените съображения Върховният касационен съд, състав на първо г.о., намира, че не са налице релевираните в жалбите основания за допустимост на касационното обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и 3ГПК.
Предвид изложените съображения, съдът
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННОТО обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК на решение от 11.04.2008г. по гр.д. № 254 / 2007г. на Габровски окръжен съд, в частта му, с която е отхвърлен иск с правно основание чл.336 ГПК, по жалба на К. Й. Л..
 
НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННОТО обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК на решение от 11.04.2008г. по гр.д. № 254 / 2007г. на Габровски окръжен съд, в частта му с която е уважен иск иск с правно основание чл.336 ГПК, по жалба на „Е”ЕООД.
 
НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННОТО обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК на решение от 11.04.2008г. по гр.д. № 254 / 2007г. на в частта му, с която е уважен иск с правно основание чл.336 ГПК, по жалба на В. К. В.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: