Определение №83 от 21.5.2010 по гр. дело №630/630 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№83
 
 
                           Гр. София, 21.05.2010 година
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито заседание на единадесети май две хиляди и десета година в състав:
 
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
 
                                        ЧЛЕНОВЕ:КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
                                                                        ВЕСЕЛКА МАРЕВА
 
 
при секретар
и с участието на прокурор
изслуша докладваното
от съдията /председател/  СТЙЧО ПЕЙЧЕВ
 гражданско дело № 630/2010 г
 
Производството е по чл. 307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 3* от 15.03.2010 г. на К. Г. Г. от гр. П. за „отмяна и прогласяване нищожността на решение № 214 на Районен съд П. , 16.12.2005 г.”. В обстоятелствената част на молбата се твърди, че „ с протокол № 123 от 02.03.1970 г. на Плевенски нар.съд се слага край на всички спорове относно делба” и че „ решение № 214 на Районен съд П. , 16.12.2005 г. е неоснователно съгласно чл. 69 ЗН; съгласно чл.74, ал. 2 от ЗН делба не може да бъде правена след изтичане на една година от извършване на делбата”.
С разпореждане от 29.03.2010 г. на Плевенския районен съд молбата е била оставена без движение, като на молителката е даден едноседмичен срок да я приведе в съответствие с изискванията на чл.260 и 261 ГПК, с посочване в какво се състои порочността на решението, какво е искането, новооткритите и новонастъпилите факти и точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна и с предупреждение, че при неизпълнение на указанията молбата ще бъде върната.
С молба от 09.04.2010 г. молителката е възпроизвела съдържанието на първоначално подадената молба, като е добавено: „…Съдът допуска делба по наследство по чл.69 ЗН дело 1770/2005 г. Л. Ц. против Н. Г. , въпреки приключилата делба през 1970 г. С нотариален акт № 65 том І R-75/1987 г. се установява съсобственост между Л. И. и Н. Г. ”.
С разпореждане от 15.04.2010 г. втората молба е оставена без движение и е даден едноседмичен срок за изпълнение указанията на съда от 29.03.2010 г., както и за внасяне на държавна такса в размер на 572.52 лева по сметката на Върховния касационен съд.
С молба от 23.04.2010 г. само е представена вносна бележка за сумата 572.52 лева държавна такса.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че подадената молба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:
На първо място, въпреки двукратно дадените от първоинстанционния съд указания, молбата /с допълнението/ не съдържа точно и мотивирано изложение на основания за отмяна, нито с нея се сочат нови обстоятелства и доказателства за установяването им. Молителката е наследник по закон на починалата на 19.03.2009 г. Невянка Д. Г. по приключило с влязло в сила решение № 674 от 19.11.2008 г. по гр.д. № 707/2008 г. на Плевенския окръжен съд, с което е потвърдено решението от 19.06.2008 г. по гр.д. № 1770/2005 г. на Плевенския районен съд, с което на основание чл.348 ГПК допуснатият до делба имот е изнесен на публична продан.
С определение № 81 от 09.06.2009 г. по гр.д. № 742/2009 г. Върховният касационен съд, ІV г.о. е оставил без разглеждане молбата на Н. Д. Г. за отмяна на влязлото в сила решение на окръжния съд № 674 от 19.11.2008 г. по гр.д. № 707/2008 г. Посочено е, че молителката е поискала всъщност отмяна на влязлото в сила на 28.09.2006 г. /като необжалвано/ решение № 214 от 16.12.2005 г. по гр.д. № 1770/2008 г. на Плевенския районен съд, с което е допусната делба на съсобствения между Л. Д. Ц. и Н. Д. Г. недвижим имот. Определението на касационния съд е влязло в сила.
От съдържанието на молбата за отмяна с вх. № 3509/15.03.2010 г. и допълнението от 09.04.2010 г. е видно, че обстоятелствата, които се сочат в нея преповтарят изложението в т.3 от молбата за отмяна вх. № 677 от 18.02.2009 г., която е оставена без разглеждане с влязлото в сила определение № 81 от 09.06.2009 г. по гр.д. № 742/2009 г. на ВКС, ІV г.о. След като легитимираната да иска отмяна на влязлото в сила решение страна не е упражнила това си процесуално право в определения от закона преклузивен срок и е налице влязло в сила определение на ВКС за оставяне на молбата й без разглеждане, недопустимо е универсалният й правоприемник да подава молба за отмяна на преклудираното основание.
В обобщение, молбата за отмяна следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство-прекратено.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на К. Г. Г. от гр. П. за отмяна по чл.303 ГПК на влязлото в сила решение № 214 от 16.12.2005 г. по гр.д. № 1770/2005 г. на Плевенския районен съд, гражданска колегия, втори състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 630/2010 г. на Върховния касационен съд, ІІ г.о.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: