Определение №830 от 41955 по ч.пр. дело №2466/2466 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 830
Гр.София, 12.11.2014 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на десети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Райковска
ЧЛЕНОВЕ: Тотка Калчева
Вероника Николова

при секретаря………………., след като изслуша докладваното от съдия Калчева, ч.т.д.№ 2466 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.3 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на П. Г. З., в качеството на новоизбран управител на [фирма] и заявител по заявление образец А4 с вх.№ 20131220191146, срещу определение № 134/25.04.2014г. по ч.т.д. № 115/14г. на Бургаския апелативен съд, с което е потвърдено определение № 1422/21.12.2013г. по ч.т.д. № 702/2013г. на Бургаския окръжен съд за спиране на образуваното по посоченото по – горе заявление производство пред Агенция по вписванията, Търговски регистър до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по искова молба с вх.№16009/21.12.2013г. пред Старозагорски окръжен съд.
Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно, и незаконосъобразно. Поддържа и че са налице всички основания по чл.280 ал.1 т.1, т.2 и т.3 от ГПК за допускане на касационното обжалване.
Ответникът по частната жалба М. В. С., [населено място] не взема становище по същата.
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275 ал.1 от ГПК, но е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 536 ал.3 изр. последно ГПК /ДВ бр.99/2012г./ определението на съда за спиране на охранителното производство подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и първа от кодекса, следователно за касационното му обжалване са приложими правилата на чл.274 ал.3 и ал.4 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.274 ал.4 от ГПК не подлежат на обжалване пред ВКС на РБ определенията по дела, по които решенията не подлежат на касационно обжалване. Съгласно чл.25 ал.4 от ЗТР производството по обжалване на отказа на длъжностно лице по регистрацията при Агенцията за вписванията е уредено като двуинстанционно, което се развива само пред окръжен и апелативен съд. С оглед обстоятелството, че решението по чл. 25 от ЗТР е изключено от касационен контрол, съгласно чл.274 ал.4 от ГПК такъв е недопустим и за всички определения, постановени в производството по чл. 25 от ЗТР, както и в цялото регистърно производство.
По изложените съображения настоящият състав на ВКС приема,че обжалваното определение попада в хипотезата на чл.274 ал.4 от ГПК и подадената срещу него частна жалба не е допустима.
Мотивиран от горното Върховният касационен съд, състав на Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на П. Г. З., в качеството на новоизбран управител на [фирма] и заявител по заявление образец А4, вх.№ 20131220191146, срещу определение № 134/25.04.2014г. по ч.т.д. № 115/14г. на Бургаския апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбоподател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.