Определение №84 от 25.2.2009 по ч.пр. дело №111/111 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И   Е
 
№ 84
 
София, 25.02.2009 година
 
                                  
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
            Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари двехиляди и девета година, в състав:
 
 
                                              
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Зяпкова
                                                ЧЛЕНОВЕ:  Жива Декова
                                                                              Олга Керелска
 
 
като изслуша докладваното от съдия Зяпкова ч. гр. дело № 111/2009 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството по делото е образувано по молба от 12.02.2009 г., подадена от касатора Г. Д. П. от гр. К., ул. „И” № 1 чрез пълномощник адвокат Ц за освобождаване от задължението за внасяне на държавна такса по подадената от него касационна жалба против въззивно решение на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, І състав № 230/26.11.2008 г. по гр. д. № 260/2008 г.
При извършената от въззивния съд проверка за редовност на касационната жалба по реда на чл. 285, ал. 1 ГПК вр. чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК съдия-докладчик при Софийски апелативен съд, ГК, І състав е констатирал, че касационната жалба е нередовна и поради това, че не е внесена от касатора дължимата държавна такса и с разпореждане от 9.01.2009 г. му е указал да внесе по сметка на Върховния касационен съд сумата 30 лв. за държавна такса, както и да представи вносен документ.
Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 2 ГПК такси и разноски по производството по делото не се внасят от физически лица, които нямат достатъчно средства да ги заплатят. При преценка за основателност на подадената молба за освобождаване от такси и разноски съдът взема предвид: доходите на лицето и неговото семейство; имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение; здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства.
Към молбата на касатора е приложена декларация за материалното му и гражданско състояние към 10.02.2009 г. От декларацията се установява, че касаторът е на 59-годишна възраст, инвалид е втора група, получава пенсия по инвалидност в размер на 210.50 лв., женен е, притежава идеална част от къща в гр. К. на 101 кв.м. и МПС „О”- 20-годишен.
Съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /обн., ДВ, бр. 22/28.02.2008 г., изм. и доп./, във връзка с произнасянето от Върховния касационен съд относно допускането на касационното обжалване, при подаване на касационната жалба касаторът дължи на държавата такса в размер на 30 лв.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г. о., като взе предвид данните по представената от касатора декларация за материалното му и гражданско състояние към 10.02.2009 г., както и размерът на дължимата на държавата такса, счете, че касаторът е в състояние да внесе сума в размер на 30 лв., поради което
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
НЕ ОСВОБОЖДАВА Г. Д. П. ЕГН ********** от гр. К., област Видин, ул. „И” № 1 от задължението да внесе дължима в размер на 30 лв. държавна такса по сметка на Върховния касационен съд на РБ във връзка с произнасяне по допустимостта на касационното обжалване по подадената от него чрез пълномощника му адвокат Ц касационна жалба.
Делото да се върне на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, І състав за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената касационната жалба.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: