Определение №87 от 41368 по гр. дело №2607/2607 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 87

София, 04.04.2013 година

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на четвърти април две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА
БОЯН ЦОНЕВ
като разгледа докладваното от съдията Цачева гр.д. № 1009 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.
С молба вх. № А – 1178 от 23.10.2012 година, подадена от А. С. Д. от [населено място] се иска отмяна на основание чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК на определение № 982 от 12.07.2012 г. по гр.д. № 475/2012 г. на Върховен касационен съд, Трето гражданско отделение. Поддържа се, че вследствие на нарушаване на съдопроизводствените правила, молителят е бил лишен от възможност да участва в делото, поради което моли за отмяна на определението по чл. 288 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира молбата за отмяна е допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Да се призоват за датата на насрочване на делото – 18.04.2013 г. 9 часа страните по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: