Определение №88 от 1.6.2011 по ч.пр. дело №1657/1657 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 88
гр.София, 01.06.2011 година

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение в закрито заседание на тридесет и първи май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: САВКА СТОЯНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ СТОЯНОВА
ЮРИЙ КРЪСТЕВ

изслуша докладваното от
председателя (съдията) ЛИДИЯ СТОЯНОВА
нд ч.производство под № 1657/2011 година, за да се произнесе,
взе предвид:

Производството е образувано по повод искането, съдържащо се в определение № 393/04.05.2011 год. по въззивно нчхд № 181/2011 год. на Ямболския окръжен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд на основанието по чл.43, т.3 НПК.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура в писменото си становище поддържа, че с оглед направените самоотводи от всички съдии от Ямболския окръжен съд са налице основанията по чл.43, т.3 НПК.
Върховният касационен съд, второ наказателно отделение намира:
Въззивно нчхд № 181/2011 год. е образувано в Ямболския окръжен съд по жалбата на частния тъжител А. М. против съдебен акт на Елховския районен съд. С допълнителна молба е направил искане за отвод на съдиите от въззивния съд по съображения, че съпругата му е изразила негативно становище в медия за работата на съдии от този съд, което поражда съмнение за безпристрастно решаване на делото му.
Всички съдии от компетентния Ямболски окръжен съд са приели, че са налице предпоставките по чл.29, ал.2 НПК и не могат да участват в състав за разглеждане и произнасяне по жалбата на М., за да не създадат основание съдебният им акт да бъде приет като постановен с предубеденост или заинтересованост. По предвидения процесуален ред са си направили отвод, поради което не може да бъде образуван състав.
Налице са предпоставките по чл.43, т.3 НПК и делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд – Сливенския окръжен съд.
Предвид горното Върховният касационен съд, второ наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ИЗПРАЩА на Сливенския окръжен съд за разглеждане въззивно нчхд № 181/2011 год. по описа на Ямболския окръжен съд и произнасяне по жалбата на А. Я. М..
Препис от определението да се изпрати на Ямболския окръжен съд за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/