Определение №891 от 41233 по гр. дело №725/725 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
Върховен касационен съд на Република България ГК, І г.о. дело № 725/2012 год.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 891

гр.София, 20.11.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ЛЮБКА АНДОНОВА

изслуша докладваното от
председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА
гражданско дело под № 725/2012 година

Производство по чл.288 във връзка с чл.280 ГПК.
Обжалвано е въззивното решение на Софийския апелативен съд № 616 от 18.04.2012 год., постановено по гр.дело № 3740/2011 год. по описа на ІV-ти състав, с което е отменено решението от 29.07.2011 год., постановено по гр.дело № 3290/2008 год. от Софийски градски съд и вместо него е постановено друго за признаване
– за установено по отношение на В. П. С., ЕГН [ЕГН], Е. Й. С., ЕГН [ЕГН] и М. Й. С., ЕГН [ЕГН], че Ц. Е. В., ЕГН [ЕГН] е собственик на недвижим имот, представляващ апартамент № …, находящ се на втори етаж в жилищната сграда в [населено място], [улица], със застроена площ от 72.40 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухненски бокс и обслужващо помещение при съседи: улица, дворно място, калкан с парцел №…-…., ап…. и стълба, ведно с мазе № …, находящо се в сутерена на сградата с площ от 4.20 кв.м. при съседи: улица, мазе № …, коридор и мазе № …, ведно с 4.8% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, съставляващо УПИ № … – …., …., кв….. по плана на [населено място], м.”Л.”, жилищна група „Ю.”, с площ от 1526 кв.м., на основание чл.124 от ГПК;
– отменен е изцяло с нотариален акт № …, том …, рег.№…, дело № …./…. год. по описа на нотариус Р. Д., вписан под №…. в регистъра на Нотариалната камара, район на действие – Софийски районен съд и вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№ …, том …, акт.№…., том …., дело № …./…. год., с който на ….. год. Д. В., ЕГН [ЕГН], представляван от пълномощник е продал на В. П. С., ЕГН [ЕГН] от апартамент №…., находящ се на втори етаж в жилищната сграда в [населено място], [улица], със застроена площ от 72.40 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухненски бокс и обслужващо помещение при съседи: улица, дворно място, калкан с парцел №…-.., ап… и стълба, ведно с мазе № …/три/, находящо се в сутерена на сградата с площ от 4.20 кв.м. при съседи: улица, мазе № .., коридор и мазе № .., ведно с 4.8% идеални части от общите част на сградата и от правото на строеж върху дворното място, съставляващо УПИ № .. – .., …, кв….. по плана на [населено място], м.”Л.”, жилищна група „Ю.”, с площ от 1526 кв.м.;
– отменен е нотариален акт № …, том .., рег.№ …, дело №…/…. год. по описа на нотариус Р. Д., вписан под № 274 в регистъра на Нотариалната камара, район на действие-Софийски районен съд и вписан в Службата по вписвания с рег.№ …, Акт № …, том ….., дело № …/…. год. в частта, в която В. П. С., ЕГН [ЕГН] и Е. Й. С., ЕГН [ЕГН] са прехвърлили безвъзмездно/дарили/ на М. Й. С., ЕГН [ЕГН] собствените си 5/6 ид.ч., съответно собствени на първия дарител 4/6 ид.ч. и за втория дарител 1/6 ид.ч. от апартамент № …, находящ се на втори етаж в жилищната сграда в [населено място], [улица], със застроена площ от 72.40 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухненски бокс и обслужващо помещение при съседи: улица, дворно място, калкан с парцел №…-…, ап… и стълба, ведно с мазе № …/, находящо се в сутерена на сградата с площ от 4.20 кв.м. при съседи: улица, мазе № .., коридор и мазе №…, ведно с 4.8% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, съставляващо УПИ № ..-…, …., кв. 6а. по плана на [населено място], м.”Л.”, жилищна група „Ю.”, с площ от 1526 кв.м.
Недоволни от въззивното решение са касаторите В. П. С., Е. Й. С. и М. Й. С., представлявани от адвокат А. Г. Д., които го обжалват в срока по чл.283 ГПК като считат, че е допустимо касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по материалноправния въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото „относно семейното жилище и ползването му от ищцата по делото”, в противоречие с трайната практика на съдилищата, основана на ППВС № 12/1971 год. (т.1, т.ІІ и т.ІV) и т.2 ТР № 1/2009 год. на ОСГКТК на ВКС.
От ответника по касация Ц. Е. В., представлявана от адвокат Л. Т. е постъпил отговор по чл.287, ал.1 ГПК със становище за недопустимост на касационното обжалване тъй като обжалваното решение е съобразено с трайната практика на съдилищата по повдигнатия въпрос.
Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение като взе предвид доводите на страните и данните по делото, приема следното:
За да отмени решението на първоинстанционния съд въззивният съд е приел, че процесният апартамент е бил семейно жилище на Ц. и Д. В. по смисъла на ППВС № 12 от 28.11.1971 год./съвкупност от жилищни и сервизни помещения, предназначени да задоволяват битовите нужди на цялото семейство/ до прекратяване на гражданския брак със смъртта на съпруга през 2008 год. Взето е предвид, че с договора за продажба от ….. год. Д. А. В. е прехвърлил на В. П. С. собствеността върху семейното жилище в нарушение на императивната разпоредба на чл.23 СК/отм./ тъй като безспорно то е лична собственост на съпруга, но се е разпоредил с него без съгласието на съпругата. Отчетено е, че по време на строителството на обектите, находящи се в сградата на [улица] семейството е живяло в друг имот, но от пускането на жилищната сграда в експлоатация през 2000 год. и до смъртта на съпруга семейното жилище на В. е бил апартамент №… в същата. Направен е извод, че извършеното от Д. А. В. разпореждане през 2001 год., а и последващото дарение, извършено на 28.12.2005 год. от В. П. С. и Е. Й. С. на М. Й. С. на 5/6 идеални части от апартамента са непротивопоставими на преживялата съпруга Ц. Е. В., която на основание наследствено правоприемство е единствен собственик на процесния недвижим имот и понеже ответниците по спора не са въвеждани във владение и не го владеят то искът с правна квалификация чл.124 ГПК се явява недоказан, респ. на основание чл.537, ал.2 ГПК се отменя и нотариален акт за дарение №…..
За да бъде допуснато касационно обжалване трябва да е налице някоя от трите специални предпоставки, уредени в чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ГПК.
Материалноправен или процесуалноправен въпрос е разрешен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд – основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, когато тази практика е задължителна – постановленията на Пленума на Върховния съд (тъй като тълкувателните решения на Общото събрание на гражданската колегия същия съд, приети при действието на Закона за устройство на съдилищата служат за ръководство на съдилищата) и тълкувателните на Общото събрание на гражданската и търговска колегии на Върховния касационен съд, приети при действието на Закона за съдебната власт. За това незадължителната практика на Върховния касационен съд макар и „трайно установена” или „преобладаваща” доколкото е все пак противоречива мястото й е в чл.280, ал.1, т.2 ГПК. При новата касация Върховният касационен съд може да упражнява правораздавателната си функция /да правораздава по отделни дела/ само доколкото чрез това той уеднаквява съдебната практика или допринася за развитието на правото.
В случая отменителното решене на въззивния съд така както се посочи е съобразено с постоянната практика на Върховния съд и Върховния касационен съд както правилно я е възприела инстанцията решила спора по същество – в съобразителната част на обжалвания съдебен акт. Така както са изложени основанията за допустимост касаят чл.281, т.3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийския апелативен съд № 616 от 18.04.2012 год., постановено по гр.дело № 3740/2011 год. по описа на ІV-ти състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/

/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: