Определение №90 от 25.2.2010 по ч.пр. дело №700/700 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
N 90
 
София, 25.02.2010 година
 
 
 
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на 23 февруари две хиляди и десета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
 
 
изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева частно гражданско дело N 700/2009 година.
Производството е по чл. 286, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба подадена от Е. Е. от гр. Д. срещу разпореждане от 30.10.2009 г. по гр. д. № 30/2009 г. на Силистренски окръжен съд, с което е върната подадената от него касационна жалба като нередовна.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легимирана страна и е допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
С разпореждане от 5.10.2009 г. въззивният съд е оставил без движение касационната жалба като е указал на подателя да отстрани нередовностите й съгласно указанията на ВКС – жалбата да се приподпише от адвокат и се представи адвокатско пълномощно.
В едноседмичния срок, който е изтекъл на 15 .10.2009 г., не са били отстранени нередовностите на касационната жалба и с обжалваното в настоящото производство разпореждане от 30.10.2009 г. тя е върната на касатора.
В частната жалба не се развива довод за нарушение на процесуални правила. Твърди се че е изпълнено указанието за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК, но тази нередовност е била отстранена при предходно оставяне без движение на касационната жалба и тя не е обосновала извода на въззивния съд, че жалбата подлежи на връщане.
При проверка на решението не се установи да е налице основание за отмяната му, поради което частната жалба следва да се остави без уважение, а разпореждането в сила.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 30.10.2009 г. по гр. д. № 30/2009 г. на Силистренски окръжен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ: 1.
 
 
2.