fbpx

Определение №924 от 28.12.2010 по ч.пр. дело №457/457 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 924
София, 28.12.2010 година

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на 12.10.2010 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Бобатинов
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Алексиева
Мария Славчева

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
ч.т.дело № 457/2010 година

Производството е по чл.274, ал.2, пр.1 във вр. с ал.1, т.2 ГПК.
Образувано е по частната жалба на ТД”А.”ООД,гр.П. против разпореждане на Софийски апелативен съд от 19.02.2010 год, по ч.т.д.№ 118/2010 год., с което на осн. чл.286, ал.1, т.1 ГПК, във вр. с чл.275, ал.1 ГПК и чл.278, ал.4 ГПК е върната подадената от настоящия частен жалбоподател частна касационна жалба вх.№ 1689/18.02.2010 год. срещу определение № 178 от 01.02.2010 год., по ч.гр.д.№ 118/2010 год. на с.с. за потвърждаване определението на ПОС от 16.11.2009 год., по т.д.№ 769/2009 год..
С частната жалба е въведено оплакване за неправилност на обжалваното разпореждане, по съображения за допуснато нарушение на процесуалния закон, поради което се иска отмяната му и връщане на делото за продължаване на следващите се процесуални действия по администриране на подадената от страната частна касационна жалба.
Ответната по частната жалба страна в срока и по реда на чл.276, ал.1 ГПК не е взела становище по нея.
Настоящият състав на второ търговско отделение на ВКС, като взе предвид изложените доводи, във вр. с инвокираното оплакване и провери правилността на обжалваното разпореждане, съобразно правомощията си по чл.278, ал.1 ГПК и данните по делото, намира:
Частната жалба, подадена от надлежна страна в процеса по пощата е в рамките на преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК и като насочена срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт е процесуално допустима.
Обстоятелството, че предмет на предприетото обжалване е разпореждане на Софийски апелативен съд – съдебен акт, постановен за първи път от въззивния съд, обосновава правен извод, че в случая е налице хипотезата на чл.274, ал.2, пр.1 във вр. с ал.1, т.2 ГПК, поради което допустимостта на производството пред касационната инстанция не е обвързано от предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК и последните не следва да бъдат обсъждани- арг. от чл.274, ал.3 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна и следва да бъде уважена.
За да постанови обжалваното разпореждане Софийски апелативен съд е счел, че частната касационна жалба на ТД”А.”ООД,гр.П. с вх.№ 1689 от 18.02.2010 год., подадена срещу въззивното определение на същия съд № 178 от 01.02.2010 год. по ч.гр.д.№ 118/2010 год., с което е потвърдено определението на ПОС от 16.11.2009 год. за прекратяване на производството по т.д.№ 769/2009 год. и изпращането му по подсъдност на П. е просрочена, тъй като преклузивният срок за частно касационно обжалване, установен в чл.275, ал.1 ГПК за страната е изтекъл на 16.02.2010 год.- вторник, присъствен ден, поради което е приложил процесуалното правило на чл.286, ал.1, т.1 ГПК, във вр. с чл.278, ал.4 ГПК.
Разпореждането е неправилно.
Вярно е, че според пощенските клейма, поставени върху приложения към делото пощенски плик, с който частната касационна жалба е изпратена до администриращия, съгласно чл.285, ал.1 ГПК, във вр. с чл.278, ал.4 ГПК, Софийски апелативен съд, същата е депозирана в БП гр. П. на 17.02.2010 год., а е получена в ГСП гр.София на 18. 02. 2010 год. и тези дати са извън установения в чл.275, ал.1 ГПК преклузивен срок, поради което законосъобразно въззивният съд е счел, че правото на частна касационна жалба на ТД”А.”ООД,гр.П. е преклудирано.
Доколкото, обаче приложените с настоящата частна жалба писмени доказателства- заверено ксерокс копие от писмо изх.№ 661/12.03.2010 год. на директора на горепосоченото поделение в гр.П. на Е. ”Български пощи”, адресирано до ТД”.”ООД,гр.П., заверено ксерокс копие от сметна книга, обр.202/301 на БП- П. станция 2307 гр. П., баркод /разписка № 1240 – PS23070001V3S и фискален бон от 16.02.2010 год. с отличителна номерация 000893, DY217773, 36269763 се установява различна фактическа обстановка, т.е., че датата на постъпване на процесната частна касационна жалба в Т. поделение на „Б. п.” Е., гр.П. е 16. 02. 2010 год., то отбелязаната в пощенското клеймо дата -17.02.2010 год. е недостоверна и приложение намира процесуалното правило на чл.62, ал.2, пр.1 ГПК.
Следователно частната касационна жалба на Т. ,гр. П., като подадена в рамките на преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК следва да бъде изпратена по компетентност на ВКС, след съответното и администриране от Софийски апелативен съд.
Водим от горното и на осн. чл.278, ал.1 и сл. ГПК, настоящият състав на второ търговско отделение на ВКС
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА разпореждането на Софийски апелативен съд от 19.02. 2010 год, по ч.т.д.№ 118/2010 год., с което частната касационна жалба на ТД ”А.” ООД ,гр. П. с вх.№ 1689/18.02.2010 год. е върната като подадена след изтичане на преклузивния едноседмичен срок за обжалване.
ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за администриране на частна касационна жаба вх. № 1689/ 18.02.2010 год., подадена срещу въззивно определение № 178/01.02.2010 год., по ч.гр.д.№ 118/2010 год., след което същата, заедно с приложенията към нея, да се изпрати по компетентност на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Scroll to Top