Определение №95 от 12.7.2010 по ч.пр. дело №388/388 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

 
 
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
№ 95
 
 
София, 12 юли 2010 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито заседание на ….дванадесети юли………………..две хиляди и десета година, в състав
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :РУЖЕНА КЕРАНОВА
                                                                       ЧЛЕНОВЕ:ТАТЯНА КЪНЧЕВА
                                                                                              ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
 
при участието на прокурора ……ЯВОР ГЕБОВ……………………… изслуша докладваното от съдия Кънчева нчд № …..388/2010 г……………… и за да се произнесе взе предвид следното:
 
 
Производството е по чл.43 от НПК.
С разпореждане № 531/21.06.2010 г. председателят на Варненския апелативен съд е изпратил внохд № 6/2010 г. на ВКС с искане за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му, тъй като не може да образува състав.
Прокурорът от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище, че искането е основателно.
Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като съобрази обстоятелството, че въззивният съд не може да образува състав за разглеждането на делото, поради това, че част от съдиите са се отвели на основание чл.29 ал.2 от НПК, а за другата част са налице законовите пречки по чл.29 ал.1 б. Г от НПК намери искането за определяне на друг, еднакъв по степен съд за основателно. Делото следва да бъде изпратено за разглеждане от териториално най- близкия апелативен съд, какъвто е Бургаският апелативен съд.
 
 
Ето защо и на основание чл.43 т.3 от НПК
 
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ИЗПРАЩА внохд № 6/2010 г. по описа на Варненския апелативен съд за разглеждане от Бургаския апелативен съд.
Да се уведоми Варненския апелативен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
 
 
ЧЛЕНОВЕ: