Определение №10 от 8.1.2019 по гр. дело №1899/1899 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 10

гр.София, 08.01.2019 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 1899 по описа за 2018 г. година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 248 ГПК.
Образувано е по постъпила молба вх. № 10239/28.11.2018 г. от С. Г. П., В. Р. Т. и М. Р. Т. от [населено място], обл. П. с искане да бъде допълнено определение № 568 от 19.11.2018 г. по гр. д. № 1899/2018 г. на ВКС, II г. о., като на молителите се присъдят разноските за адвокатско възнаграждение, направени в производство по чл. 288 ГПК.
С определение № 568 от 19.11.2018 г. по гр. д. № 1899/2018 г. на ВКС, II г. о. не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 362 от 08.12.17г., постановено по гр.д.№ 550/17г. на Пернишкия окръжен съд, ІІІ с-в, по касационна жалба на Е. Г. К..
Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е процесуално допустима като подадена при спазване на едномесечния преклузивен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК. Разгледана по същество тя е неоснователна.
С отговора на касационната жалба ответниците по касация и молители в настоящото производство са направили искане за присъждане на разноски за касационната инстанция, съгласно списък по чл. 80 ГПК, какъвто липсва по делото, нито към отговора е представен договор за правна защита. Съгласно задължителните указания, дадени в т. 1 от ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС, само, когато е доказано извършването на разноски в производството, те могат да се присъдят по правилата на чл. 78 ГПК. В случай, че възнаграждението е заплатено в брой, този факт следва да бъде отразен в договора за правна помощ, а самият договор да е приложен по делото. Когато заплащането се осъществи по банков път, то следва да бъде документално установено със съответните банкови документи. Именно поради липсата на представени по делото доказателства за извършени разноски от ответниците по касация за адвокатско възнаграждение в мотивите на определение № 568 от 19.11.2018 г. по гр. д. № 1899/2018 г. на ВКС, II г. о. изрично е посочено, че такива не следва да се присъждат, като не са налице предпоставките за неговото допълване или изменение.
С оглед изложеното молбата за допълване на определението в частта му за разноските е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на II г.о.,

О П Р Е Д Е Л И:

О с т а в я без уважение молбата на С. Г. П., В. Р. Т. и М. Р. Т. по чл. 248 ГПК за допълване на определение № 568 от 19.11.2018 г. по гр. д. № 1899/2018 г. на ВКС, II г. о., в частта за разноските за касационното производството.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *