Определение №1038 от 2.11.2010 по гр. дело №556/556 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1038
гр. София, 02.11.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
РАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 556/10г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. П. Г. от[населено място] срещу въззивно решение № 2 от 27.01.10г., постановено по в.гр.д.№ 921/09г. на В. окръжен съд в уважителната му част с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е отменил частично решение от 02.06.06г., постановено по гр.д.№ 84/06г. на Павликенския районен съд и вместо него е осъдил В. П. Г. да предаде на В.К. „З.”[населено място] владението върху помпа „вида 3” на основание чл.108 ЗС, а в частта, с която ответникът е осъден да предаде на ищеца владението върху кантар мостов – 2 тона, девет лагерни бъчви, две плодомелачки и флупомпите към тях, намиращи се във винарска изба в[населено място], първоинстанционното решение е оставено в сила.
За да постанови решението си, въззивният съд е приел, че винарската изба, заедно с вещите в нея, е била собственост на ищеца в първоинстанционното производство, като за негов дълг същата е била изнесена на публична продан и възложена на ответника без намиращите се в нея движими вещи. Тъй като по делото е установено, че процесните вещи са движими по своя характер и същите понастоящем се владеят от ответника без основание, същият е осъден да ги предаде на ищеца.
Като основание за допускане на касационно обжалване в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по въпроса за статута на процесните вещи – дали същите са движими или недвижими, които е решаван противоречиво от съдилищата, както и по въпроса дали статутът на дадени вещи се определя и според предназначението им, който е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1,т.2 и т.3 ГПК.
Първото релевирано основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК би било налице, когато разрешението на обуславящ изхода на делото в обжалваното въззивно решение въпрос е в противоречие с даденото разрешение на същия въпрос по приложението на правната норма в друго влязло в сила решение, постановено по граждански спор.
В разглеждания случай поставеният от касатора първи въпрос е такъв по съществото на спора, а освен това противоречие между обжалваното решение и представеното от него решение по гр.д.№ 838/05г. на Пловдивския апелативен съд не е налице, тъй като с него е разгледан различен случай. Постановените по настоящото дело предходни решения също не попадат в приложното поле на чл.280, ал.1, т.2 ГПК, поради което следва да се приеме, че това основание за допускане на касационно обжалване не е налице.
Другото релевирано основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК би било налице, когато произнасянето на съда по обуславящ изхода на спора материалноправен или процесуалноправен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти; когато съдът за първи път се произнася по поставения въпрос или когато се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. В случая във връзка с поставения въпрос не е налице неяснота или непълнота на правната уредба, съществува съдебна практика и не се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго, поради което предпоставките за допускане на касационно обжалване и на това основание липсват.
С оглед на казаното подадената от В. П. Г. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 2 от 27.01.10г., постановено по в.гр.д.№ 921/09г. на В. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *