Определение №106 от 10.3.2009 по ч.пр. дело №4297/4297 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 106
 
гр. София,.10.03..2009 година
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти март две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 41 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 286, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на Л. Й. В., чрез пълномощника й адвокат Т. Б. , против разпореждането от 10.10.2008 год. по гр. д. № 1462/2008 год. на Варненския окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената против решението му касационна жалба поради подаването й след изтичане на срока за обжалване, съгласно чл. 283 ГПК.
Частната жалба е подадена от страна в процеса, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, видно от пощенското клеймо на приложения плик, и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Поради това и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателката поддържа становище за неправилност на обжалваното разпореждане, като твърди, че не е получила съобщение за постановеното въззивно решение нито лично, нито чрез пълномощника й. Приложената към делото разписка от съобщение не удостоверява надлежното съобщаване на решението, поради което и моли обжалваното разпореждане да бъде отменено.
Ответниците, чрез пълномощниците им, оспорват частната жалба в писмени възражения.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди оплакванията и данните по делото, намира следното:
За да направи извод за просрочие на подадената касационна жалба, въззивният съд е приел, че решението му е съобщено на пълномощника на Л. В. – адв. Т. Б. , на 1.08.2008 год., съгласно приложена към делото разписка.достовереното в нея връчване е оспорено от частния жалбоподател с твърдение, че съобщението не е подписано нито от страната, нито от пълномощника й. За установяване на това обстоятелство е поискано назначаване на графологическа експертиза, която да изследва подписите им и да отговори на въпроса дали съобщението е подписано от Л. В. или от адвокат Т.
С оглед решаване на спора налице ли е съобщаване на жалбоподателката лично или чрез нейния пълномощника на въззивното решение, следва да бъде допусната исканата експертиза с поставените задачи, вкл. и тази на другата страна в подаденото възражение от 19.01.2009 год., изслушването на която налага разглеждане на жалбата в открито заседание, съгласно чл. 278, ал. 1, изр. 2 ГПК.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
НАСРОЧВА разглеждането на частната жалба на Л. Й. В., чрез пълномощника й адв. Т. Б. , в открито заседание на 16.09.2009 год. от 9 ч., за която дата да се призоват страните и вещото лице.
ДОПУСКА изслушване на графологическа експертиза с поставените от страните задачи, от вещо лице, определено от Н. институт по криминология и криминалистика – МВР.
Да се изпрати писмо до НИКК-МВР за определяне на вещо лице – графолог, като се съобщи поставената задача.
Определя депозит в размер на 100 лв., вносим от жалбоподателката в едноседмичен срок от съобщението за това, като представи и вносния документ.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *