Определение №115 от 4.6.2014 по гр. дело №3105/3105 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№115

С., 04.06.2014 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

като разгледа докладваното от съдия К. М. гр.д. № 3105 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. С. Ч. и М. С. А., чрез пълномощника им адвокат Б. М. и на Н. И. А., чрез пълномощника й адвокат З. С. против решение № 10 от 10.01.2014 г. по гр.д. № 450 по описа за 2013 г. на Окръжен съд-Смолян, с което е потвърдено решение № 373 от 13.07.2013 г. по гр.д. № 587/2011 г. на Районен съд-Смолян за признаване за установено по отношение на Ш. М. А., Н. И. А., А. Т. А., М. С. А., Н. С. Ч. и Н. Р. А., че ищецът М. А. А. е собственик на 1/12 ид.ч. от УПИ ІІІ-Паметници на културата, кв.9 по плана на [населено място], общ.С., целият с площ от 3266 кв.м., отреден за поземлени имоти №№ 140, 314 и 315 /трите общо идентични с бивш имот пл. № 140/ в кв.39 по плана от 1988 г. на [населено място], общ.С., ведно с построените в него сгради, представляващи архитектурно-исторически комплекс „А. конаци” на основание наследство от А. С. А. /с други имена А. С. И., А. А. А./, б.ж. на [населено място], починал на 19.11.1950 г. и е отхвърлено искането за предаване владението на посочената идеална част.
Настоящият съдебен състав констатира, че касационните жалби са процесуално недопустими по следните съображения:
Съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК /изм. – ДВ бр. 100/2010 г./ не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5000 лева. Размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот се определя при условията на чл.69, ал.1, т.2 ГПК – от данъчната оценка, а в случай, че такава не е представена по делото – от пазарната им цена. В случая при предявяване на иска е представено удостоверение за данъчна оценка на процесния имот /лист 52 от гр.д. 31/2011 г. на Окръжен съд-Смолян/ в размер на 34 766.10 лв., т.е. цената на предявения иск за собственост на 1/12 ид.ч. е 2897.10 лв. Именно сумата 2897.10 лв. е приета за цена на иска в определение № 61 от 1.04.2011 г. на Смолянски окръжен съд, поради което делото е изпратено по подсъдност на Смолянски районен съд. В производството пред районния съд и в срока по чл.70, ал.1 ГПК спорове за цената на иска не са повдигани, поради което приетата без нарушение на процесуалните правила цена на иска е стабилизирана и спрямо нея се преценява дали делото подлежи на двуинстанционно или на триинстанционно разглеждане, съответно приложения към касационните жалби доклад за пазарна оценка е без правно значение при преценка наличието на предпоставката за касационно обжалване по чл.280, ал.2 ГПК.
В обобщение след като цената на иска е под определение в чл.280, ал.2 ГПК размер, то въззивното решение е влязво в сила с постановяването му и касационните жалби са процесуално недопустими.
По изложените съображения Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба вх.№ 646 от 12.02.2014 г., подадена от Н. С. Ч. и М. С. А., чрез пълномощника им адвокат Б. М. и касационна жалба вх. № 700 от 14.02.2014 г., подадена от Н. И. А., чрез пълномощника й адвокат З. С. против решение № 10 от 10.01.2014 г. по гр.д. № 450 по описа за 2013 г. на Окръжен съд-Смолян, като ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 3105 по описа за 2014 г. на Върховния касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *