Определение №126 от 2.7.2018 по ч.пр. дело №2574/2574 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 126

София, 02.07.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на втори юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. дело № 2574 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 1 ГПК.
Делото е образувано по молба на Е. Х. Б., К. И. Б., Е. З. Г. и З. З. Г., представляван от законния си представител Р. Т. В., чрез пълномощника адвокат А. Б. за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 2358 от 15.05.2018 г., постановено по в. гр. д. № 197/2018 г. на Благоевградския окръжен съд.
С посоченото въззивно решение е потвърдено решение № 6758/22.11.2017 г. по гр.д. № 826/2016 г. на Районен съд-Разлог, с което са уважени предявените срещу молителите искове за собственост с правна квалификация чл. 108 ЗС – за признаване правото на собственост на ищците и осъждане на ответниците да им предадат владението върху следните недвижими имоти: нива с площ от 1,344 дка, с идентификатор № 02676.118.44 по КК на [населено място] и нива с площ от 1,494 дка, с идентификатор № 02676.118.38 по КК на [населено място].
На 22.06.2018 г. е депозирана касационна жалба срещу въззивното решение от Е. Х. Б., К. И. Б., Е. З. Г. и З. З. Г., представляван от законния си представител Р. Т. В., която е нередовна. С платежно нареждане от 25.06.2018 г. по сметка на ВКС за държавни такси е внесена сумата 30 лв., а дължимата държавна такса за касационното обжалване е в общ размер на 120 лв., тъй като обикновените другари, вкл. когато са подали обща касационна жалба, дължат отделни такси. С преводно нареждане от 25.06.2018 г. молителите са превели по сметката на ВКС за обезпечения сумата 71.80 лв., за която не може да се направи обоснован извод, че съответства на изискването на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, а именно да е в размер на цената на иска, равна на данъчната оценка на недвижимите имоти към момента на завеждане на иска. Към молбата за спиране не е приложен и заверен препис на осъдителното първоинстанционно решение № 6758/22.11.2017 г. по гр.д. № 826/2016 г. на Районен съд-Разлог, което е потвърдено с невлязлото в сила въззивно решение № 2358 от 15.05.2018 г., постановено по в. гр. д. № 197/2018 г. на Благоевградския окръжен съд, чието спиране на изпълнението се иска.
С оглед горните констатации следва, че не са налице предпоставките на чл. 282, ал. 2 ГПК, поради което искането за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение следва да бъде оставено без уважение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

О с т а в я без уважение молба вх. № 6385/02.07.2018 г. от Е. Х. Б., К. И. Б., Е. З. Г. и З. З. Г., представляван от законния си представител Р. Т. В. за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 2358 от 15.05.2018 г., постановено по в. гр. д. № 197/2018 г. на Благоевградския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *