Определение №130 от 20.6.2016 по ч.пр. дело №818/818 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 130
София, 20.06.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. д. № 818 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по чл. 274, ал.3 ГПК
Производството е образувано по частна касационна жалба на Д. К. В.-У., чрез пълномощниците й адвокати А. И. и Р. Н., срещу определение №205/19.01.2016г. по гр.д. №190/2016г. на Софийски апелативен съд. С последното е обезсилено решение №6658/30.09.2015г. по гр.д. № 7144/2014г. на Софийски градски съд, прекратено е образуваното производство и делото е изпратено по компетентност на Административен съд – София град. Поддържа се незаконосъобразност на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.
Искането за допускане на касационно обжалване се обосновава с въпроси за съотношението на общия Закон за задълженията и договорите към специалния Закон за отговорността на държавата и общините за вреди. Сочи се, че тези въпроси са решени в противоречие със задължителната практика на ВКС по реда на чл. 290 ГПК. Прилагат се съдебни решения.
Ответникът по частната касационна жалба – Столична община, не е подал отговор по чл. 276 ГПК.
При проверка допустимостта на частното касационно производство, Върховният касационен съд, II г. о., констатира следното:
Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
С обжалваното определение е обезсилено решение на Софийски градски съд, с което е отхвърлен предявеният от Д. К. В.-У. срещу Столична община иск за заплащане на обезщетение за вреди. Прието е че, изложените в исковата молба факти и заявеният петитум обосновават квалификация на исковата претенция по чл. 1, ал.1 ЗОДОВ, поради което, и на основание чл. 8, ал. 1 ЗОДОВ производството по образуваното гражданско дело е недопустимо. По тези съображения въззивният съд е обезсилил с определение първоинстанционното решение и е изпратил делото по компетентност на Административен съд – София град.
Върховният касационен съд, състав на II г. о., намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение. Съгласно приетото в т. 1 от ТР №1/2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г., ОСГТК, ВКС не допуска касационно обжалване по правен въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд, различен от посочения от самия касатор/частен жалбоподател, освен ако въпросът има значение за нищожността и недопустимостта на обжалвания съдебен акт. Решението на първата инстанция е обезсилено с определение на въззивната инстанция, което мотивира настоящия състав да допусне касационно обжалване, поради съмнение за недопустимост на обжалвания акт.
Определението е процесуално недопустимо. Съгласно т. 7 от ТР № 2 от 2.07.2004г. по тълк. д. № 2/2004г., ОСГК, ВКС когато констатацията на нередовност на исковата молба се направи от въззивния съд, той дава указания до ищеца да я отстрани като при неизпълнение първоинстанционното решение се обезсилва и производството по делото се прекратява. Въззивният съд се произнася с решение в открито заседание с призоваване на страните. В мотивите на същото ТР е разяснено, че актът, с който контролиращият съд обезсилва недопустимите решения на долните инстанции е съдебно решение, включително извън хипотезите на неотстранена нередовност на искова молба. Когато е направен извод за недопустимост на обжалваното съдебното решение, актът с който по-горната инстанция отстранява порока е съдебно решение, тъй като засяга решение на съд, постановено по съществото на спора. В разглеждания случай въззивният съд е поставил недопустим съдебен акт, който следва да бъде обезсилен и делото върнато за ново произнасяне. Недопустимостта е порок, който и без да е заявен може да бъде констатиран служебно от съда.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение №205/19.01.2016г. по гр.д. №190/2016г. на Софийски апелативен съд.
ОЕЗСИЛВА определение №205/19.01.2016г. по гр.д. №190/2016г. на Софийски апелативен съд.
ВРЪЩА делото на Софийски апелативен съд за произнасяне съобразно дадените указания.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *