Определение №132 от 27.6.2016 по ч.пр. дело №2379/2379 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 132
София, 27.06.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. д. № 2379 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Н. С. Н., чрез адвокат И. А. срещу определение №935/12.11.2015 г. по ч.в.гр. д. № 551/2015г. на Кюстендилски окръжен съд, с което е потвърдено определение № 347/29.07.2015г. по гр. д. № 1236/2009г. на Кюстендилски районен съд. С последното е оставено без разглеждане искане за изменение в частта за разноските на постановеното по делото съдебно решение по извършване на делбата.
Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на обжалваното определение и иска неговата отмяна. Искането за допускане на касационно обжалване се обосновава в приложното поле на чл. 280, ал.1, т.3 ГПК. Поставените от жалбоподателя въпроси касаят само формирането и разпределението на обособените дялове в производството по извършване на съдебната делба.
По подадената частна жалба Върховният касационен съд, състав на ІI г.о. намира следното:
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК, от легитимирано лице и е процесуално допустима.
За да потвърди обжалваното определение въззивният съд е приел, че искането за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските е процесуално недопустимо, тъй като не е приложен списък по чл.80 ГПК. Позовал се е на т.9 от ТР № 6/6.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК,ВКС, съгласно която наличието на списък по чл. 80 ГПК е положителна процесуална представка за надлежното упражняване на процесуалното право по чл.248 ГПК.
Съобразно разпоредбите на чл.274, ал.3, т.1 ГПК във връзка с чл.280, ал.1, т.3 ГПК на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото и в които съдът се е произнесъл по процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Формулираните по-горе въпроси са неотносими. Те са извън предметната рамка на частното въззивно производство. По тях липсва произнасяне от въззивния съд. Те касаят формирането на дяловете и извършването на съдебната делба, а не допустимостта на искането за изменение на съдебното решение в частта му за разноските. Производството изменение на съдебния акт в частта за разноските има самостоятелен предмет, свързан с претенциите за разноски. Преди да се произнесе по основателността, съдът преценява процесуална допустимост на искането по чл.248, ал.1 ГПК. В разглеждания случай е прието, че то е недопустимо поради липса на списък по чл.80 ГПК. При това положение не е налице общата представка за допускане на касационно обжалване на определението. Съобразно ТР№1/2010г. по тълк.д.№1/2009г., ОСГТК касаторът трябва да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело в мотивираното изложение по чл.284,ал.1,т.3 ГПК. Този въпрос следва да е включен в предмета на спора и да е налице и някое от допълнителните условия на чл.280, ал. 1, т. 1 – т.3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №935/12.11.2015 г. по ч.гр. д. № 551/2015г. на Кюстендилски окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *