Определение №133 от 27.6.2016 по ч.пр. дело №2529/2529 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 133
София, 27.06.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. д. № 2529 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по чл. 274, ал. 2 ГПК
Производството е по частна жалба с вх. № 1598/06.04.2016г. на В. Й. М., чрез адвокат В. В., срещу разпореждане от 18.03.2016г. по в.гр.д. №322/2015г. на Апелативен съд – Велико Т., с което е върната като нередовна молба с вх.№ 1028/02.03.2016г. за изменение на въззивното решение в частта за разноските.
Частният жалбоподател поддържа незаконосъобразност на обжалваното разпореждане, иска неговата отмяна. Твърди, че с молба с вх. № 1245/17.03.2016г. е приложил преписи за две от насрещните страни в изпълнение на разпореждането на съда за отстраняване на нередовности.
Ответникът по жалбата [фирма] не е подал отговор в срока по чл. 276 ГПК.
При проверка допустимостта на частното касационно производство, Върховният касационен съд, II г. о., констатира следното:
Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
С решение №7/18.01.2016г. по в.гр.д №322/2015г. на Апелативен съд – Велико Т. е потвърдено решение № 116/13.03.2015г. по гр.д. № 711/2014г. на Окръжен съд – Русе, с което са отхвърлени исковете на [фирма] срещу В. Й. М. и [фирма]. В качеството му на трето лице помагал на страната на ответника В. М. е конституирано ЗК [фирма]. С молба, вх. №1028/02.03.2016г. В. М. е поискал изменение на въззивно решение в частта за разноските. С разпореждане от 07.03.2016г. молбата е оставена без движение като са дадени указания да се представят преписи от нея за другите две насрещни страни. С обжалваното разпореждане молбата върната поради неотстраняване на посочената нередовност. Прието е, че това не е сторено и с молба, вх. № 1245/17.03.2016г., макар в нея да се твърди,че се прилагат исканите преписи.
Върховният касационен съд, състав на II г. о., намира частната жалба за основателна, поради следните съображения:
Видно от преписката по в. гр.д. № 322/2015г. на Апелативен съд -Велико Т., л. 80 и л. 81, към молба, вх. № 1028/02.03.2016г. е приложен един брой препис от нея. Съдът погрешно е указал да се представят още два преписа. Насрещна страна в производството по чл. 248 ГПК е страната, която носи отговорност за разноски, на нея следва да бъде връчен препис от молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК. В разглежданата хипотеза това е ищецът – [фирма], чийто иск е отхвърлен. Подпомагащата страна и другият ответник по субективно съединения иск не са насрещни страни в производството по чл.248 ГПК, тъй като не отговарят за разноски спрямо молителя в това производство. При това положение неизпълнението на указанията, дадени с разпореждане от 07.03.2016г. по в.гр.д. № 322/2015г. на АС-Велико Търново не е основание за връщане на молба вх. № 1028/02.03.2016г. Обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и следва да се отмени. С оглед осъществяване на процедурата по чл. 248, ал. 2 ГПК, препис от молбата следва да се връчи на [фирма] с възможност за отговор.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ разпореждане от 18.03.2016г. по в.гр.д. №322/2015г. на Апелативен съд – Велико Т..
ВРЪЩА делото на Апелативен съд – Велико Т. за осъществяване на процедурата по чл. 248, ал. 2 ГПК и произнасяне по молба с вх. № 1028/02.03.2016г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *