Определение №140 от 27.9.2016 по гр. дело №3368/3368 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 140
гр. София, 27.09.2016 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3368/2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба подадена от П. Й. А., чрез адв. И. Х. Г. срещу въззивно решение № 134 от 01.04.2016 г. по в. гр. д. № 127/2016 г. на Русенския окръжен съд.
Ответникът по жалбата А. З. А. счита, че касационно обжалване на посоченото въззивно решение не следва да се допуска. Претендира разноски.
Настоящият състав на Върховния касационен съд, II г.о., констатира следното:
В срока за произнасяне, с писмена молба вх. № 8922 от 23.08.2016 г. страната, която е инициирала производството – П. Й. А. е оттеглила подадената касационна жалба. Предвид изложеното следва да се приеме, че Върховният касационен съд е десезиран от разглеждането на същата и образуваното въз основа на нея производство следва да бъде прекратено.

При този изход на делото и на основание чл. 78, ал. 4 ГПК касаторът следва да заплати на ответника по жалбата сторените от него в настоящото производство разноски в размер на 300 лв. за адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

П р е к р а т я в а производството по гр. д. № 3368/2016 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О с ъ ж д а П. Й. А. от [населено място] да заплати на А. З. А. сумата от 300 /триста/ лева разноски за касационното производство.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар