Определение №148 от 29.9.2014 по ч.пр. дело №4255/4255 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 148
София, 29.09.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
гр.дело № 3972/2014 г.

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба от К. К. Б. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 1674 от 23.10.2012 г., постановено по гр. д. № 1463/2012 г. по описа на Софийски апелативен съд. С посоченото решение е отменено решение № 6831 от 14.12.2011 г., постановено по гр.д. № 11943/2009 г. по описа на Софийски градски съд в частта, в която е отхвърлен предявеният иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД за сумата от 42 022 лева, както и в частта, в която е отхвърлен искът с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД до размер на сумата от 6157, 65 лева и вместо това молителката К. К. Ф. е осъдена да заплати на П. М. П. на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД сумата от 42 022 лева, както и на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД да заплати сумата от 6 157, 65 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата, за периода от 30.08.2008 г. до 03.11.2009 г. и потвърждава решението в останалата обжалвана част.
С молбата за отмяна е направено искане за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение.
Настоящия съдебен състав констатира следното:
Молителката е поискала отмяна на влязлото в сила решение като се позовава на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Молбата за отмяна е подадена в рамките на срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК и от процесуално легитимирано лице, поради което е допустима и са налице предпоставките за насрочване в открито съдебно заседание.
По направеното искане за спиране на изпълнението на влязлото в сила решение на чл. 309, ал. 1, вр. с чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК молителката следва да внесе обезпечение в размер на 48 179, 65 лева по особената сметка на ВКС за обезпечения в едноседмичен срок, считано от съобщението.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

Допуска до разглеждане молба от К. К. Б. от [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 1674 от 23.10.2012 г., постановено по гр. д. № 1463/2012 г. по описа на Софийски апелативен съд.
УКАЗВА на К. К. Б. да внесе обезпечение в размер на 48 179, 65 лева /четиридесет и осем хиляди, сто седемдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки/ по особената сметка на ВКС в едноседмичен срок, считано от съобщението.
Делото да се докладва на председателя на II г.о. за насрочване в съдебно заседание с призоваване на страните.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *