Определение №161 от 20.10.2015 по гр. дело №3668/3668 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 161

гр. София, 20.10. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на седми октомври, две хиляди и петнадесета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 3668/2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба на П. Т. П., чрез пълномощника му адвокат А. П., за отмяна на основание чл. 304 ГПК на влязло в сила решение № 37 от 09.01.2014 г., постановено по гр. д. № 1479/2013 г. на Софийски апелативен съд. С него е оставено в сила решение № 1079 от 20.02.2012 г. по гр. д. № 8928/2010 г. на Софийски градски съд. С определение № 1195 от 24.11.2014 г. по гр. д. № 3655/2014 г. на ВКС, III г. о. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
В срока по чл. 306 ал. 3 ГПК ответниците по молбата И. С. Д. и И. М. Д., чрез адвокат Л. П. са подали писмен отговор, в който изразяват становище за нейната недопустимост и неоснователност.
Молителят счита, че е налице основанието на чл. 304 ГПК за отмяна на решението. Излага доводи, че то е постановено без негово участие, а той е трето лице, спрямо което решението има обвързваща сила. Твърди, че е собственик на процесния имот и има самостоятелни права върху него, които изключват правата на страните по делото : продавачите и купувачите по предварителния договор.
Съгласно уредбата на производството по отмяна – чл.303 – 309 ГПК, разглеждането на молбата за отмяна по същество се предшества от постановяване на определение по нейната допустимост относно надлежното упражняване правото да се иска отмяна. При преценка на формулираните в молбата за отмяна доводи, настоящият съдебен състав намира, че молителят не е легитимиран по молбата с правно основание чл.304 ГПК, поради следното :
С атакуваното решение на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е обявен за окончателен предварителен договор за продажба, сключен между В. С. П. и И. С. Д. на подробно описан в молбата недвижим имот и са отхвърлени искове с правно основание чл.26,ал.2,изр.1 вр. чл.17 ЗЗД на договор за продажба на право на строеж по нот.акт №133/2004г., сключен между В. и Е. П. и [фирма] и иск за прогласяване нищожност на договор за продажба по нотариален акт № 36/2009г., сключен между [фирма] и [фирма].
От твърденията в молбата става ясно, че не се касае за спорно правоотношение от такова естество, при което молителят и ответниците по молбата да имат положението на необходими другари по смисъла на чл.216, ал.2 ГПК. Молителят счита, че е собственик на процесния имот на основание нотариален акт №53/2003г. и е придобил правото на собственост преди сключения между ответниците по молбата предварителен договор. Твърди, че съдът не е изследвал обстоятелството, че продавачите по предварителния договор не били собственици на имота.
По начало задължителното необходимо другарство изисква участие на всички другари в процеса, което е предпоставка за неговата допустимост, за която съдът следи служебно. Постановеното решение ще има действие и по отношение на неучаствувалите в делото другари, но ще подлежи на отмяна на основание чл. 304 ГПК по тяхна молба. В настоящия случай съдебното решение по чл.19,ал.3 ЗЗД няма действие спрямо молителя. Претенцията, която молителят подържа по отношение на процесния недвижим имот може да бъде защитена по друг ред, но не и в рамките на настоящото извънинстанционно производство. Молбата за отмяна следва да се остави без разглеждане.Няма искане от ответниците по молбата за присъждане на разноски, поради което този въпрос не следва да бъде разглеждан.
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба за отмяна на влязло в сила решение № 37 от 09.01.2014 г., постановено по гр. д. № 1479/2013 г. на Софийски апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар