Определение №166 от 27.4.2012 по ч.пр. дело №164/164 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 166

София, 27.04.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 26.04.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 164/2012 година
Производството е по член 274,ал.2,изр.второ от ГПК.
Образувано е по частна жалба,подадена от [фирма] [населено място] против определение №12 от 11.01.2012г. на Върховен касационен съд,второ гражданско отделение,постановено по гр.д.№1237/2011г. по описа на същия съд,с което се оставя без разглеждане касационна жалба на [фирма],гр.П.,с вх.№287/28.09.2011г. против въззивно решение №287/28.06.2011г. по гр.д.№348/2011г. по описа на Окръжен съд,гр.П.,на основание член 280 ал.2 ГПК и се прекратява производството по делото.
В частната жалба се правят оплаквания,че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно, като се иска неговата отмяна.
Ответникът по частната жалба [фирма] [населено място],в писмения си отговор,счита че жалбата е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Подадената частна жалба е неоснователна.
Върховният касационен съд,с определението,предмет на настоящата частна жалба е констатирал,че е постъпила касационна жалба срещу въззивното решение,което не подлежи на касационно обжалване,тъй като цената на иска е под 5000 лева,съгласно заявеното в исковата молба от ищеца [фирма] П.,определена с оглед представената данъчна оценка на спорната част,в размер на 4 997,30 лева.Съдът е приел,че с оглед изискванията на процесуалната разпоредба на член 280 ал.2 ГПК/ДВ бр.100/2010г/ решението на въззивния съд,което е предмет на касационната жалба е постановено по иск,с цена под 5000 лева,поради което не подлежи на касационно обжалване.
В частната жалба се излагат аргументи,че тъй като с въззивното решение се обезсилва решение №468 от 07.06.2010г. постановено по гр.д.№242/2009г. по описа на Пазарджишки районен съд и се прекратява производството по делото,то същото подлежи на касационно обжалване съгласно член 274,ал.2 ГПК,защото с него за първи път от въззивния съд е постановено прекратяване на делото,наред с основанията,посочени в т.5 на ТР №1/17.07.2001г. по тълк.д.№1 на ВКС,ОСГК.
Изложените доводи в частната жалба във връзка с твърдението,че въззивното решение подлежи на касационно обжалване са неоснователни.Така постановения съдебен акт от въззивния съд е извън кръга на определенията,предвидени в хипотезата на член 272 ал.2 ,изр. първо от ГПК,на която се позовава касатора,които преграждат по-нататъшното развитие на делото.Видно от данните по исковата молба,същата е депозирана с вх.№2421/29.07.2009г. и производството по делото се е развило при действието на ГПК-обн. ДВ бр.59/20.07.2007г. в сила от 1 март 2008г.,поради което и цитираното в частната жалба тълкувателно решение на ВКС е неотносимо в посочената част,тъй като се отнася до предвиденото в уредбата на ГПК/отм/.С обжалваното въззивно решение,като последица от обезсилването на решението на първоинстанционния съд, е постановено прекратяването на производството по делото,а самото решение е постановено по иск,чиято цена,както вече бе посочено е в размер под 5000 лева,поради което то не подлежи на касационен контрол.В случая е налице хипотезата на член 274,ал.4 ГПК,според която не подлежат на обжалване определенията по дела,решенията по които не подлежат на касационен контрол.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение №12 от 11.01.2012г. на Върховен касационен съд,второ гражданско отделение,постановено по гр.д.№1237/2011г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *