Определение №17 от 10.2.2009 по гр. дело №5308/5308 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 17
 
гр. София, 10.02.2009 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на четвърти февруари две хиляди и девета година в състав:
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                  ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 5308 по описа за 2008 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Д. е образувано по повод постъпила касационна жалба от „С” АД – гр. П., чрез адв. Х срещу решение № 158 от 07.05.2008 г. на Пернишки окръжен съд по гр.д. № 1304/2003 г., с което e допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на въззивно решение № 204 от 08.05.2006 г. на Пернишки окръжен съд по същото дело по уважен иск по чл. 200 КТ.
При проверка на данните по делото, Върховния касационен съд, II г.о., установи следното:
С касационна жалба вх. № 4* от 19.06.2006 г. пред Софийски апелативен съд е обжалвано въззивно решение № 204 от 08.05.2006 г. на Пернишки окръжен съд. С определение № 31 от 17.03.2008 г. на Софийски апелативен съд по гр.д. № 215/2007 г., делото е върнато на Пернишки окръжен съд за поправка на констатирана очевидна фактическа грешка, като е указано след влизане на решението за поправката в сила, делото да се изпрати на САС за разглеждане на касационната жалба. С решение № 158 от 07.05.2008 г. на Пернишки окръжен съд по гр.д. № 1304/2003 г., e допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на въззивно решение № 204 от 08.05.2006 г. на Пернишки окръжен съд по същото дело. С касационна жалба вх. № 3* от 16.06.2008 г., предмет на настоящото производство е обжалвано решението на Пернишки окръжен съд, с което e допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на въззивното решение.
Съгласно разпоредбата на чл. 247, ал. 4 ГПК, решението за поправка на очевидна фактическа грешка може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. Посоченото въззивно решение е обжалвано с касационна жалба вх. № 4* от 19.06.2006 г., която по аргумент на § 2, ал. 5 от ПЗР на ГПК се разглежда по реда на отменения ГПК от Софийски апелативен съд. Следователно функционално компетентен да разгледа както касационната жалба срещу въззивно решение № 204 от 08.05.2006 г. на Пернишки окръжен съд, така и касационната жалба срещу решението за поправка на очевидна фактическа грешка на въззивното решение е Софийски апелативен съд.
Предвид изложеното, производството по делото пред ВКС следва да бъде прекратено, а делото да се изпрати на Софийския апелативен съд по компетентност.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
П р е к р а т я в а производството гр. д. № 5308/2008 г. по описа на ВКС, II г.о. и и з п р а щ а същото на Софийски апелативен съд по компетентност.
 
 
Председател:
 
Членове:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар