Определение №170 от 21.10.2009 по гр. дело №830/830 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.170
 
                                 гр. София, 21.11.2009 год.
 
                     В   И  М  Е  Т  О    Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 830 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 307, ал. 1, във вр. с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по подадена от П. Х. Д. от гр. П. молба за отмяна на влязлото в сила решение по гр. д. № 2201/97 год. на Плевенския районен съд. С него са отхвърлени исковете на Х. Ц. Д. против Г. Р. Н. и О. П. за установяване, че същият има право на вечно ползуване на гробно място № 5, парцел ****, редица VІІ в гробището на гр. П., където през 1958 год. е погребана съпругата му.
Молителят се позовава на представени определения от 21.04.2009 год. по гр. д. № 2357/2009 год. и от 4.12.2007 год. по гр. д. № 4085/2007 год. на Плевенския районен съд, твърдейки, че това са нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му – основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Поддържа, че подава молбата като пълномощник на Х. Ц. П. , въз основа на представено пълномощно, и моли влязлото в сила решение по гр. д. № 2201/97 год. на Плевенския районен съд да бъде отменено и делото се върне за ново разглеждане.
Ответниците не са взели становище по молбата..
При проверката по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение констатира, че молбата за отмяна е процесуално недопустима и затова следва да се остави без разглеждане. Основанията за този извод са следните:
Решението, чиято отмяна се иска, е влязло в сила на 14.03.2001 год., с постановяване на решението на ВКС по гр. д. № 490/2000 год. и на основание чл. 219, б. “в” ГПК /отм./. Ищец в това производство е Х. Ц. Д., поради което и молителят П. Х. Д. не е легитимиран да иска неговата отмяна, с оглед липсата на качеството му на заинтересована страна, съгласно чл. 303, ал. 1 ГПК. Същият не е подал молбата в качеството му на пълномощник на ищеца по влязлото в сила решение, и не е такъв, с оглед съдържанието на приложеното към молбата пълномощно за процесуално представителство в производство пред районния съд и до завършване на делата.
Извън горното, представените определения на Плевенския районен съд нямат характер на нови писмени доказателства от съществено значение за делото, по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, за да обосноват спазването на срока за подаване на молба за отмяна по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК. Поради това и подадената от П. Х. Д. е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане.
В настоящето производство се намира и подадена от Х. Ц. Д. от гр. П. молба, който поддържа наличието на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК за отмяна на влязлото в сила определение по гр. д. № 2368/2007 год., с което е прекратено производството по предявени от него против О. П. и Г. Р. Н. искове за притежаването от него на вечното право на ползуване върху същото гробно място поради наличието на влязло в сила решение по спора. Определението е влязло в сила на 20.02.2009 год. с произнасянето на касационната инстанция в производството по чл. 274, ал. 3 във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК /ч. гр. д. № 78/2009 год./ и считано от тази дата срокът по чл. 305, ал. 1, т. 4 ГПК е изтекъл преди подаване на молбата за отмяна на 26.05.2009 год. Същата, като просрочена, също следва да се остави без разглеждане.
По изложените съображения и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбите на П. Х. Д. от гр. П. за отмяна на решението по гр. д. № 2201/97 год. на Плевенския районен съд, влязло в сила на 14.03.2001 год. с постановяване на решението по гр. д. № 490/2000 год. на ВКС, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и на Х. Ц. Д. от гр. П. за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК на влязлото в сила определение по гр. д. № 2368/2007 год. на Плевенския районен съд.
Прекратява производството по гр. д. № 830/2009 год. на ВКС, ІІ г. о.
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на ВКС в седмичен срок от получаване на съобщенията от молителите.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар