Определение №182 от 10.11.2015 по тър. дело №2224/2224 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 182

гр. София, 10.11. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 4029/2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по обща касационна жалба на Златка П. М., К. А. М., Р. К. М. и П. К. М., чрез адвокат К. Т. против въззивно решение № 432 от 09.03.2014 г., постановено по гр. д. № 3513/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 385 от 30.10.2014 г. по гр. д. № 740/2014 г. на Асеновградския районен съд. С последното настоящите касатори са осъдени да предадат на Г. Д. А. и Н. И. Б. – С. ключ от общата входна врата на подробно описан недвижим имот, както и да им заплатят сумата от 448, 29 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди – пропуснати ползи от противоправното лишаване от възможността да ползват недвижимия имот.
Ответниците Г. Д. А. и Н. И. Б. – С., чрез пълномощника си адвокат В. С. считат, че не са налице предпоставките за допускане касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение намира, че касационната жалба е процесуално недопустима поради следните съображения:
Касационната жалба е подадена на 20.04.2015г.,т.е. преди изменението на ГПК /ДВ, бр.50/03.07.2015 г./, поради което в случая приложение ще намери старата редакция на чл.280, ал.2 ГПК, съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела. Ищецът е посочил в исковата молба цена на иска 5000 лева. Приложил е удостоверение за данъчна оценка №[ЕГН] от 20.02.2014 г. /л. 15 от гр. д. № 740/2014г./, видно от което оценката на процесния жилищен имот е 2457,90 лева. За същия имот по реда на чл.109 ЗС се претендира предоставяне на ключ от общата врата, обективно съединен с иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 5000 лева. При това положение следва да се приеме, че цената на всеки от обективно съединените искове е под определения в закона минимум.
Ето защо на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК касационната жалба следва да се върне.
С оглед изложеното, ВКС, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Златка П. М., К. А. М., Р. К. М. и П. К. М., чрез адвокат К. Т. против въззивно решение № 432 от 09.03.2014г., постановено по гр.д. № 3513/2014г. на Окръжен съд – Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар