Определение №190 от 7.5.2009 по ч.пр. дело №134/134 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.190
 
                                   гр. София, 07.05..2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 134 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 286, ал. 2 ГПК и е образувано по частната жалба на Ц. П. Р. и В. С. Р. , двамата от с. Б., Софийска област, против разпореждането от 18.02.2009 год. по гр. д. № 739/2008 год. на Софийски окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената от настоящите жалбоподатели касационна жалба против въззивното решение, на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, във вр. с чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК – неотстраняване в срок нередовността й относно представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Жалбоподателите поддържат становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, като считат, че са изпълнили дадените им указания за изложение на основанията за допускане на касационно обжалване на решението и молят за отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия по него.
Ответницата Й. Д. , чрез пълномощника й адвокат Пл. И. , оспорва частната жалба по съображенията в писмения отговор.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да върне подадената от жалбоподателите касационна жалба против въззивното решение, окръжният съд приел, че същите не са отстранили в дадения срок нередовността в нея, констатирана с разпореждането от 29.01.2009 год., за което са уведомени, а именно – не са посочени основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК.
Изводът е правилен.
Действително, в изпълнение на дадените от съда указания за констатираната нередовност в касационната жалба, касаторите са подали в срок писмена молба, с приложена съдебна практика – ППВС № 9/78 год. и ТР № 1/2001 год. ОСГК ВКС. Позоваването на последната е свързано със становището, че обжалваното решение й противоречи, което, както правилно е приел въззивният съд, не представлява изпълнение на дадените указания за приложение на изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. Налице е цитиране на разпоредбата на закона, без да са посочени и обосновани основанията за допускане на касационното обжалване, вкл. и с посочване на съществения материалноправен или процесуалноправен въпрос, по който въззивният съд се е произнесъл в противоречие с представената практика на ВКС. При това положение жалбата е останала нередовна, тъй като касационната инстанция не би могла да прецени наличието на основанията за допускане на касационното обжалване в производството по чл. 288 ГПК с оглед предмета на същото. Развитите както в касационната жалба, така и в допълнителната молба оплаквания касаят неправилността на решението по съществото на спора, които не могат да бъдат обсъждани при проверката на редовността на жалбата, с оглед чл. 285 ГПК. Поради това въззивният съд в съответствие с чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК е върнал нередовната касационната жалба и обжалваното разпореждане, като правилно следва да се остави в сила, водим от което съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 18.02.2009 год. по гр. д. № 739/2008 год. на Софийския окръжен съд, с което е върната подадената от Ц. П. Р. и В. С. Р. касационна жалба против въззивното решение по същото дело.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *