Определение №198 от 19.11.2014 по гр. дело №5953/5953 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№198

С., 19.11.2014 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на пети ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдия П. гр. д. № 5953 по описа за 2014 год., и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 307, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба, вх. № 53 146/29.04.2014 г. на В. Ц. Д., [населено място], за отмяна на влязло в сила решение № 1371/29.02.2012 г. по гр. д. 13 280/2011 г. на Софийски градски съд.
Ответникът по молбата не изразява становище по чл. 306, ал. 3 ГПК.
С атакуваното решение на СГС е частично отменено решение от 10.06.2011 г. на Софийски районен съд по гр. д. № 17058/2009 г. и е признато за установено, че В. Ц. Д. дължи на Т. С. ЕАД и сумата над 1 948,63 лв. до сумата 2 842,69 лв. -цена на топлинна енергия за битови нужди за имот в [населено място], [жк], [жилищен адрес] ведно със законната лихва върху общата сума считано от 06.11.2008 г., както и сумата от 201,57 лв. разноски в заповедното производство. В останалата осъдителна част решението на Софийски районен съд е оставено в сила. Молителката иска отмяна на влязлото в сила решение на СГС с доводи, че е неправилно. Сочи, че претендираната сума е погасена по давност за периода 01.01.2003 г. – 11.06.2005 г. В подкрепа на аргументите си посочва Решение № 169/22.12.2009г., ВКС, ІІ т.о.,ВКС и ТР№3/2011 г. по тълк.д.№3/2011г., ВКС, ОСГТК.
Съгласно уредбата на производството по отмяна чл. 303 – чл. 309 ГПК разглеждането на молбата за отмяна по същество се предшества от постановяване на определение по нейната допустимост относно надлежното упражняване правото да се иска отмяна от гледна точка на установените в чл. 305 ГПК преклузивни срокове, както и относно наличието на коректно формулирани основания за отмяна по смисъла на чл. 303 ГПК. В случая молителката не е конкретизирала основание за отмяна въпреки, че с разпореждане № 269/2014 г. са й дадени изрични указания и възможност да стори това. В допълнителната и молба от 28.08.2014 г. са възпроизведени отделни части от първоначалната молба за отмяна, като отново липсва точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна. От формулираните в двете молби доводи е видно, че се излагат само касационни оплаквания по смисъла на чл. 281 ГПК, които по принцип са относими към инстанционния контрол при едно невлязло в сила съдебно решение. В разглеждания случай обаче инстанционният контрол е изчерпан. Доводите, които се отнасят до приетото по съществото на спора от СГС, са доводи по правилността на влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 422 ГПК. Те са неотносими в производството по отмяна по чл. 303 ГПК. Производството за отмяна на влезли в сила съдебни актове е средство за защита срещу неправилни решения, но само въз основа на основания, изчерпателно изброени в чл. 303 ГПК. Отмяната е самостоятелно съдебно производство, но не е редовна съдебна инстанция в исковия процес. Позоваването на съдебни решения включително и тълкувателно решение не може да се приеме като отговарящо на някоя от хипотезите на чл. 303 ГПК. Доводи в тази връзка могат да се обсъждат в редовно инстанционно производство, но не и в извънинстанционното производство по отмяна на влязло в сила съдебно решение, отличаващо се със специфични основания и ограничен обхват.
След като посочените основания за отмяна по своята процесуална характеристика не съставляват основания за отмяна по реда на извънредния извънинстанционен ред, то молбата се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Второ г. о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на В. Ц. Д., [населено място], за отмяна на влязло в сила решение № 1371/29.02.2012 г. по гр. д. 13 280/2011 г. на Софийски градски съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *