Определение №200 от 24.11.2017 по ч.пр. дело №4339/4339 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 200

гр. София, 24.11. 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

Като изслуша докладваното от съдията Първанова ч.гр.дело № 4339/2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Р. Д. Д. и Д. С. Д. /правоприемник на починалия в процеса С. Л. Д. / срещу разпореждане № 14522/01.09.2017г., постановено по гр.д. № 3830/2008г. на Плевенския районен съд. С разпореждането е върната молба вх. № 32799/ 13.12.2016г. на Р. Д. Д. и С. Л. Д. за отмяна на влязло в сила решение № 1644/06.10.2009г. по гр. д. № 3830/2008 г. на Плевенския районен съд.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане и се иска отмяната му. Поддържа се, че държавната такса по отмяната вече е внесена.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да постанови обжалваното разпореждане, Плевенският районен съд е приел, че не са спазени указанията, дадени с разпореждане № 9353/07.06.2017г., за отстраняване на нередовности на подадената от Р. Д. Д. и С. Л. Д. молба за отмяна – за внасяне на държавна такса в размер на 413.97 лв. по сметка на ВКС и за вписване на молбата за отмяна, съгласно чл. 112, б.“к“ ЗС. Разпореждането с указанията е редовно връчено на 05.07.2017г. Посочени са неблагоприятните последици, които ще настъпят при неизпълнение на указанията. В дадения едноседмичен срок нередовностите не са отстранени.
Администриращият съд правилно е приел, че молбата за отмяна подлежи на вписване. На основание чл. 112, б. „к“ , вр. б. „з“ ЗС се вписват молбите за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване. Съгласно ТР № 7 от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС, когато молбата за отмяна не е вписана на основание чл. 112, б. „к“ ЗС, администриращият съд следва да укаже на молителя да я впише, като неизпълнението на това указание е основание за връщане на молбата.
Правилно е определен и размерът на държавната такса -413.97 лв., с оглед цената на иска. Той е съобразен с разпоредбата на чл.18 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съгласно която по молба за отмяна се събира такса в размер 50% от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. Неоснователни са възраженията в частната жалба, че се дължи по-малка държавна такса поради това, че цената на иска е неправилно определена. В настоящото производство не може да се поставя въпросът за цената на иска. Неснователни и недоказани са и твърденията, че е внесена държавна такса по молбата за отмяна. Представената към частната жалба вносна бележка с дата 03.11.2009г. е за превод на държавна такса в размер на 413,97 лева в полза на Окръжен съд – Плевен по образуваното пред него въззивното производство по гр. дело № 3830/2008г. Ето защо с тази вносна бележка не се установява, че е внесена дължимата по молбата за отмяна държавна такса.
След като в дадения срок жалбоподателите не са отстранили нередовностите, то правилно и законосъобразно са приложени последиците на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК вр.чл. 306, ал. 2 ГПК като е постановено връщане на молбата за отмяна.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на II г. о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 14522/01.09.2017 г. по гр.д.№ 3830/2008г. на Плевенския районен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *