Определение №23 от 10.2.2010 по гр. дело №53/53 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 23
 
гр. София,10.02. 2010 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и десета година в състав:
 
                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                          ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 53 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба от Д. Ф. Ф. от гр. В. за отмяна с вх. № 13976/18.12.2009 г. на влязло в сила решение № 341 от 17.04.2007 г. на ВКС, IV г.о. постановено по гр. д. № 3169/2005 г., с което е отменено въззивното решение № 1* от 26.09.2005г. по гр.д. № 464/2005 г. на В. окръжен съд и делото е върнато за ново разглеждане от друг въззивен състав.
Молителят иска да бъде отменено посоченото решение, като изтъква доводи, че към момента на приключване на устните състезания и на постановяване на решението ответникът по жалбата Ф. Ф. , негов наследодател, е бил починал и не е съществувала надлежна страна.
Ответникът по молбата за отмяна И. Г. П. счита същата за недопустима, респективно за неоснователна, а останалите ответници не са взели становище по нея.
При проверка на допустимостта на молбата за отмяна, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, прие следното:
Молителят е конституиран като страна по делото на мястото на починалия въззивник Ф. П. Ф. с определение на Окръжен съд – В. от 09.05.2007 г. и е призован да се яви като жалбоподател на насроченото за 30.05.2007 г. съдебно заседание. Съобщението му е връчено лично на 16.05.2007 г., поради което следва да се счита, че от тази дата молителят е узнал за постановеното решение на ВКС, чиято отмяна се иска.
 
Съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК, молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1 т. 5 ГПК, се подава в тримесечен срок, считано от датата на узнаване на решението. В конкретния случай подадената молба се явява просрочена, тъй като е подадена на 18.12.2009 г., т.е. далеч след изтичането на преклузивния тримесечен срок. Същевременно, следва да се има предвид и обстоятелството, че с решението, чиято отмяна се иска, ВКС е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, а не се е произнесъл по съществото на спора, поради което молбата за отмяна е процесуално недопустима и на това основание.
Ето защо, подадената молба за отмяна е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
О с т а в я б е з р а з г л е ж д а н е молбата на Д. Ф. Ф. от гр. В. за отмяна на влязло в сила решение № 341 от 17.04.2007 г. на ВКС, IV г.о., постановено по гр. д. № 3169/2005 г. на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, като недопустима.
О п р е д е л е н и е т о подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок, считано от съобщаването му.
 
 
Председател:
 
Членове:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *