Определение №23 от 7.6.2012 по ч.пр. дело №20/20 на Петчленен състав отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 23
гр. София, 07.06. 2012 г.

Върховният касационен съд и Върховния административен съд на Република България – Смесен петчленен състав, в закрито заседание на единадесети май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ГЕТОВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 20 по описа за 2012 г. на ВКС и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 135, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по повдигната от Районен съд – Варна, X. граждански състав с определение № 6172 от 21.04.2012 г., постановено по гр. дело № 5067/2012 г., препирня за подсъдност с Административен съд – Варна.
За да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност, настоящият смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, съобрази следното:
Пред Административен съд – Варна е образувано адм. дело № 848/2012 г. по искова молба № 4499 от 02.03.2012 г. от И. И. И. за прогласяване нищожност на заповед № ПР – 148/14.04.2006 г. на кмета на район „В. В.” – [община] и заповед № 2198/25.10.2001 г. на кмета на [община]. Молбата съдържа особено искане за спиране на изпълнението на насрочен за 12 март 2012 г. въвод във владение на недвижим имот по образувано изп. д. № 20113110401354 по описа на ДСИ при РС – Варна. С определение № 1061 от 02.03.2012 г., постановено по адм. дело № 848/2012 г. на Административен съд – Варна е разделено производството по оспорването на заповед № 2198/25.10.2001 г. на кмета на Община – В. и на заповед № ПР – 148/14.04.2006 г. на кмета на район „В. В.” – [община]. Производството по делото е прекратено с определение № 1064 от 02.03.2012 г., в частта относно особеното искане за спиране на изпълнителното производство и делото е изпратено за произнасяне от Окръжен съд – Варна.
С определение № 639 от 08.03.2012 г. на Окръжен съд – Варна, постановено по гр. д. № 709/2012 г. е повдигнат спор за подсъдност, по който е образувано гражданско дело № 14/2012 г. на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. По делото, с определение № 16 от 09.04.2012 г., е прието, че компетентен да разгледа съдържащото се в молба вх. № 4499 от 02.03.2012 г., искане за спиране на производството по изпълнителното дело до приключване на производството по прогласяване нищожност на заповед № 2198/ 25.10.2001 г. на кмета на Община – [населено място] с влязъл в сила съдебен акт, е Административен съд – [населено място], като делото му е изпратено за произнасяне по подсъдност.
Въпреки постановеното определение на смесения петчленен състав на ВКС и ВАС, с определение № 1783 от 12.04.2012 г., Административен съд – Варна е прекратено производството по образуваното адм. дело № 1444/2012 г. и делото е изпратено по подсъдност на Районен съд – Варна за произнасяне по искането на И. И. И.. В мотивите на съда е прието, че Варненският административен съд не може да се произнесе, тъй като по такива спорове действа като касационна инстанция, а делата по оспорване на индивидуалните административни актове са изпратени по подсъдност на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, вр. с чл. 19, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на Районен съд – Варна.
Пред Районен съд – Варна е образувано гр. д. № 5067/12 г., като с определение № 6172 от 21.04.2012 г. е прекратено производството по делото и е повдигната нова препирня за подсъдност между Административен съд – Варна и Районен съд – Варна. Районният съд е констатирал наличието на определение № 16 от 09.04.2012 г., постановено по гр. д. № 14/2012 г. от смесения състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и е приел, че случаят касае спиране на изпълнителното производство по реда на чл. 280 и сл. АПК.
Настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, прие следното:
Целта на това производство е състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, да се произнесат кой е компетентният съд да разгледа съответния спор. В конкретния случай с определение по реда на чл. 135, ал. 4 АПК делото е изпратено по подсъдност на Административен съд – Варна, като компетентен да разгледа искането за спиране на образуваното срещу И. И. И. изпълнително дело, до приключване на производството по предявения иск за прогласяване нищожност на заповед на кмета на Община – В.. Това определение е задължително за съдилищата и следва да бъде изпълнено, а повторен спор за подсъдност не може да бъде повдиган. Ето защо, след като вече е бил определен компетентния съд и е бил решен въпросът с подсъдността на делото пред Административен съд – Варна, настоящият състав не може да преразглежда случая с оглед определяне на нова подсъдност.
По изложените съображения и в изпълнение на определение № 16 от 09.04.2012 г., постановено по гр. д. № 14/2012 г. от смесения състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, делото следва да бъде изпратено на определения като компетентен Административен съд – Варна за разглеждане на съдържащото се в молба вх. № 4499 от 02.03.2012 г., искане за спиране на производството по изпълнителното дело до приключване на производството по прогласяване нищожност на заповед № 2198/25.10.2001 г. на кмета на Община – [населено място] с влязъл в сила съдебен акт.
Предвид изложеното, смесеният състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд,

О п р е д е л и :

И з п р а щ а делото на Административен съд – Варна, който да разгледа съдържащото се в молба вх. № 4499 от 02.03.2012 г., подадена от И. И. И., искане да бъде постановено спиране на производството по изпълнителното дело № 20113110401354 по описа на ДСИ при РС – Варна до приключване на производството по предявеното искане за прогласяване нищожността на заповед № 2198/25.10.2001 г. на кмета на Община – [населено място] с влязъл в сила съдебен акт, в изпълнение на определение № 16 от 09.04.2012 г., постановено по гр. д. № 14/2012 г. от смесения състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *