Определение №231 от 21.11.2016 по ч.пр. дело №4330/4330 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 231
София, 21.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Първанова ч. гр. д. № 4330 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. П. М., чрез адвокат В. Н., срещу определение № 2330/07.07.2016 г. по ч.гр.д. № 857/2016 г. на Апелативен съд – София. С него е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 5862/26.10.2015 г. на Е. П. М. в частта, с която се обжалва определение № 727/01.10.2015 г. по ч.гр.д. № 316/2015 г. на Окръжен съд – Перник, постановено в производството по реда на чл. 423 ГПК.
С частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като Софийският апелативен съд не е изпълнил дадените му с определение № 246 от 21.06.2016 г. по ч.гр.д. № 2042/2016 г. ВКС, III г.о. указания – да се произнесе по подадената частна жалба срещу постановеното в производството по чл.423 ГПК определение №727/01.10.2015 г. по ч.гр.д. № 316/2015 г. на Окръжен съд – Перник.
В срока по чл. 276, ал.1 ГПК е подаден писмен отговор от ответната страна – [фирма], в който са изложени съображения относно правилността на обжалвано определение.
Върховният касационен съд, състав на Второ г.о., намира следното :
Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С определение №727/01.10.2015 г. по ч.гр.д. № 316/2015 г. на Окръжен съд – Перник е оставено без уважение възражение вх. № 292/26.03.2015 г. на Е. П. М. срещу издадената по ч.гр.д. № 441/2012 г. на Районен съд- Трън заповед за изпълнение № 656/08.06.2012 г. и в полза на ответната страна са присъдени разноски в размер на 750 лева. Е. П. М. е обжалвал определението на Окръжен съд-Перник. С определение № 1010 от 28.03.2016 по в.ч.гр.д. № 857/2016 на Апелативен съд-София, частната жалба е оставена без разглеждане, поради неотстраняване в определения срок констатираните от съда нередовности, изразяващи се противоречие между обстоятелствена част и петитум. Това определение е отменено с определение № 246 от 21.06.2016 г. по ч.гр.д. № 2042/2016 г. ВКС, III г.о. и делото е върнато на апелативния съд. Съставът на ВКС е приел,че подадената жалба вх. № 5862/26.10.2015 г. следва да се квалифицира като частна жалба срещу определение №727/01.10.2015 г. по в.ч.гр.д. № 316/2015 г. на Окръжен съд – Перник, с оглед искането да се възобнови срокът за подаване на възражение срещу издадената заповед за изпълнение. Дадени са указания след произнасяне по частната жалба делото да се изпрати на Окръжен съд – Перник за произнасяне по инкорпорирано в нея искане за изменение на обжалваното определение в частта за разноските.
С обжалваното определение САС е приел, че частната жалба е недопустима, тъй като актът на окръжния съд, постановен по реда на чл.423 ГПК не подлежи на обжалване пред по-горен по степен съд, поради обстоятелството, че това производство има характер на извънинстанционен контрол за разпореждането на съда за издаване на заповед за изпълнение.
В производството по чл. 423 ГПК се извършва преценка относно съществуването на основания за закъсняло оспорване на вземането чрез възражение, поради което в това производство въззивният съд не действа по правилата на въззивното производство, а в извънредно производството, аналогично с производството по отмяна. Принципното разрешение за характера на производството по чл. 423 ГПК е дадено в т. 15 от ТР № 4/18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013г., ОСГТК като извънинстанционно производство, аналогично на производството по отмяна на влезли в сила решения, поради което произнасянето на въззивния съд в това производство е окончателно, а постановеният по същество съдебен акт не подлежи на по-нататъшно обжалване. По изложените съображения обжалваното определение e правилно и законосъобразно. Определение №727/01.10.2015 г. по в.ч.гр.д. № 316/2015 г. на Окръжен съд – Перник не подлежи на обжалване, поради което подадената частна жалба правилно е оставена без разглеждане. В този смисъл е и установената практика на ВКС, обективирана в определения №243/2016г. по ч.гр.д.№ 3667/2016г., І г.о., №5/2013г. по ч.т.д.№838/2012г., Іт.о. и др.
Неоснователно е позоваването в частната жалба на неизпълнение указанията, дадени с отменителното определение № 246/2016 г. по ч.гр.д. № 2042/2016 г. ВКС, III г.о. С него са разгледани оплаквания по правилността на определение № 1010/2016г. по в.ч.гр.д. № 857/2016 на Апелативен съд-София като е прието, че подадената частна жалба е редовна, липсва противоречие между обстоятелствена част и петитум и тя следва да бъде квалифицирана като такава срещу определението на окръжния съд, постановено в производството по чл.423 ГПК. Софийският апелативен съд е съобразил дадените му указания във връзка с квалификацията на частната жалба и е постановил обжалваното определение като правилно е приел, че тя е недопустима.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2330/07.07.2016г. по ч.гр.д. № 857/2016 г. на Апелативен съд – София.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *