Определение №236 от 3.10.2013 по гр. дело №3901/3901 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 236
гр. София, 03.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 3901/13 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 4204 от 23.04.2013 г. на Г. И. А. от [населено място], чрез адв. М. К. срещу въззивно решение № 85 от 20.03.2013 г. на Окръжен съд – Хасково, постановено по гр. д. № 77/2013 г., с което е отменено решение № 807 от 10.12.2012 г. на Районен съд – Хасково, постановено по гр. д. № 1251/2012 г. и е уважен предявеният иск с правно основание чл. 108 ЗС за предаване на владението на движими вещи.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Цената на иска е паричната оценка на предмета на делото.
В конкретния случай предмет на делото са няколко движими вещи, всяка от които на стойност под 5000 лева, съгласно посочената от ищеца с молба вх. № 9771 от 16.05.2012 г. цена на същите. При обективно и субективно съединение на искове меродавна е цената на всеки иск поотделно, поради което цената на иска е под законоустановения минимум от 5000 лева, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК, подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

При този изход на делото и на основание чл. 78, ал. 4 ГПК, жалбоподателката следва да заплати на ответника по касационната жалба [фирма] разноски в размер на 504 /петстотин и четири/ лева.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

О с т а в я без разглеждане касационна жалба вх. № 4204 от 23.04.2013 г. на Г. И. А. от [населено място], чрез адв. М. К. срещу въззивно решение № 85 от 20.03.2013 г. на Окръжен съд – Хасково, постановено по гр. д. № 77/2013 г.
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 3901/2013 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О с ъ ж д a Г. И. А. от [населено място] да заплати на [фирма] – [населено място], [община], област Х., сумата 504 лв. /петстотин и четири лева/ разноски.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар