Определение №241 от по гр. дело №158/158 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 241
 
 
гр. София, 30.03..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 158/09г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 477 от 15.09.08г., постановено по в.гр.д. № 831/07г. на
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от Й. М. К. от гр. С. с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по съществени правни въпроси – с какви доказателства се доказва правото на собственост в производството по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ и допустимо ли е това да стане със свидетелски показания, които са решени в противоречие с практиката на ВКС – ТР № 2/96г. ОСГК.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1 ГПК. На първо място следва да се отбележи, че първият поставен по-горе въпрос в случая не е съществен, а същественият процесуално- правен въпрос е дали когато страната представи документи в незаверени ксерокс-копия и въпреки дадените й указания не ги завери и не представи оригиналите, същите следва да се изключат от доказателствата по делото. Този въпрос не е предмет на разглеждане в посоченото тълкувателно решение, поради което и взетото от въззивния съд становище по него не би могло да бъде в противоречие със сочената от касаторката задължителна практика на ВКС. Същото се отнася и за втория поставен въпрос. В допълнение следва да се посочи, че взетото в тълкувателното решение становище относно декларации с нотариална заверка на подписа понастоящем е без значение, тъй като чл.12, ал.3 ЗСПЗЗ е отменен (ДВ, бр.13/07г.), а и тези декларации съгласно тълкувателното решение са имали правно значение единствено в административното производството пред поземлените комисии, респ. в това по чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ, а не и в производството по чл.11, ал.2 от същия закон, каквото е настоящото.
С оглед изложеното подадената от Й. М. К. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не е налице основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение решение № 477 от 15.09.08г., постановено по в.гр.д. № 831/07г. на Б. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *