Определение №263 от 21.6.2010 по ч.пр. дело №117/117 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

        
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 263
 
гр. София 21.06.2010 г..
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
            Върховен касационен съд – второ гражданско отделение в закрито заседание на  18 юни през две хиляди и десета година в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
 ЗОЯ АТАНАСОВА
 
 
като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова
ч. гр.д. №  117 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по подадена частна жалба от ответника К. Г. М. срещу определение № 11/19.01.2010 г. по гр. д. № 1244/2009 г. на В. касационен съд I гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане молбата, подадена от жалбоподателя за отмяна на осн.чл.303,ал.1,т.4 от ГПК на влязлото в сила решение № 133/29.06.2009 г. по гр.дело № 2051/2007 г. на В. касационен съд IV гражданско отделение и е прекратено производството по делото. По съображения, изложени в частната жалба моли да се отмени обжалваното определение, като незаконосъобразно и вместо него да се постанови друго, с което да се върне делото за разглеждане от друг състав на ВКС и се допусне до разглеждане депозираната на 30.06.2009 г. молба за отмяна на решение № 133/29.06.2009 г. по гр.дело № 2051/2007 г. на В. касационен съд IV гражданско отделение.
Ответникът по частната жалба О. С. не е изразил становище по частната жалба.
Настоящият състав на ВКС Второ гражданско отделение, като взе предвид доводите на жалбоподателя и съобразно правомощията си по чл. 278, ал.1 и сл. от ГПК приема следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна по следните съображения:
Молителят К. Г. М. е ответник по предявен иск от О. гр. С. с пр.осн.чл.108 от ЗС, възоснова на който е образувано гр.дело № 1160/2003 г. на Районен съд гр. С.. Производството по предявения иск е приключило с решение № 133/29.06.2009 г. по гр.дело № 2051/2007 г. на ВКС IV г.о., с което молителят е осъден да предаде на О. гр. Ст. З. собствения й недвижим имот, съставляващ клуб с площ от 212.36 кв.м., находящ се на партерния етаж от сградата на ул.”З” № 81а, гр. Ст. З. , ведно с идеални части от сградата и от правото на строеж върху общинско място, съставляващо парцел ****span>II жилищно строителство от кв.2 по плана на гр. Ст. З.
За да остави без разглеждане молбата за отмяна на К. М. , като процесуално недопустима съдът е приел, че не е установена хипотезата на чл.303,ал.1,т.4 от ГПК. Прието е, че двете решения, на които молителитялат се е позовал са постановени в едно и също производство по предявения ревандикационен иск от О. С. срещу него. С решение № 615/13.07.2006 г. по гр.дело № 169/2005 г. на ВКС IV г.о. е отменено решението на въззивния съд при първото разглеждане на делото и същото е върнато за ново разглеждане, поради което спора между страните не е разрешен със сила на пресъдено нещо и не е налице противоречие между това решение и решението от 29.06.2009 г. по гр.дело № 2051/2007 г. на В. касационен съд IV гражданско отделение. С оглед на тези съображения съдът е приел, че молбата за отмяна е процесуално недопустима и не следва да се разглежда по същество.
Настоящият съдебен състав изцяло споделя изводите на съда в обжалваното определение.
Производството за отмяна е извънреден извънинстанционен способ за контрол на влезли в сила съдебни решения, като основанията за същия са посочени изчерпателно в разпоредбите на чл.303 от ГПК. Молителят К. Г. М. се е позовал на основанието за отмяна, предвидено в чл.303,ал.1,т.4 от ГПК – отмяна на влязло в сила решение, когато между същите страни, за същото искане и на същото основание е поставено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи. С молбата е поискана отмяна на решение № 133/29.06.2009 г. по гр.дело № 2051/2007 г. на В. касационен съд IV г.о., поради наличие, според молителя на постановено преди него друго влязло в сила решение № 615/13.07.2006 г. по гр.дело № 169/2005 г. на ВКС IV г.о. между същите страни, за същото искане и на същото основание. Последното е постановено от състав на четвърто гражданско отделение на ВКС и с него е отменено решение № 434/07.12.2004 г. по в.гр.дело № 611/2004 г. на С. окръжен съд, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд – т.е. отменено е решението на въззивния съд, постановено при първото разглеждане на делото по предявения иск от О. С. срещу молителя К. М. с пр.осн.чл.108 от ЗС. Следователно в случая не е постановено противоречиво решение по същото спорно право между същите страни, а се касае до решения на съдебни състави в едно и също производство по предявения ревандикационен иск срещу молителя К. М.
Като взема предвид изложеното съдът намира, че молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане в какъвто смисъл са изводите на съдебния състав в обжалваното определение. Частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
П. определение № 11/19.01.2010 г. по гр.дело № 1244/2009 г. на ВКС I гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане молбата, подадена от К. Г. М. от гр. Ст. З. , ул.”З” № 8* за отмяна на осн.чл.303,ал.1,т.4 от ГПК на влязлото в сила решение № 133/29.06.2009 г. по гр.дело № 2051/2007 г. на В. касационен съд IV гражданско отделение и е прекратено производството по делото.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар